Ms. Mai Anh Tho (MSc)

Head of office
  •  

Ms. Vo Ngan Tho (MSc)

Deputy head of office

ThS. Quản trị kinh doanh

  •  

Ms. Nguyen Thi Le Hang

Support staff – Secretary
  •  

Ms. Doan Ngoc Thuan (MSc)

Support staff
  •  
 

Ms. Bui Thi Hai

Support staff
  •  
 

Mr. Ngo Cong Hau

Support staff

Kỹ sư Công nghệ Sinh học

  •