Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021
Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021
AUF

Giai đoạn 1: Hội thảo và đào tạo trực tuyến

Chương trình này có mục tiêu tổng thế là hỗ trợ các trường đại học thành viên AUF củng cố chất lượng dạy học trực tuyến của mình, nhằm nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu và thách thức của thời đại trong đổi mới và phát triển chiến lược giáo dục đại học.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

Thông tin chi tiết ở tệp đính kèm hoặc xem trực tuyến tại https://lms-hcmv.auf.org/mod/page/view.php?id=426

Hình thức đăng ký: Điền phiếu đăng kí trực tuyến tại: https://forms.office.com/r/npJP85q5JT (chỉ có một mẫu đăng kí, đa ngôn ngữ Pháp-Anh-Việt, cho tất cả các nội dung của chương trình).

Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021