Ra mắt chính thức Sổ tay hướng dẫn AUN-QA phiên bản 4.0
Ra mắt chính thức Sổ tay hướng dẫn AUN-QA phiên bản 4.0

Ban Thư ký AUN-QA thông báo tổ chức sự kiện ra mắt hính thức Sổ tay hướng dẫn ANN-QA phiên bản 4.0 tại Đại học Quốc gia Singapore ngày 22 tháng 6 năm 2021 thông qua phần mềm Zoom.

Sự kiện sẽ triển khai đầy đủ các nội dung trong Sổ tay hướng dẫn AUN-QA phiên bản 4.0 được áp dụng từ tháng 10 năm 2022.

Ban Thư ký AUN-QA sẽ gửi thư mời chính thức và chương trình hoạt động đến những người được mời tham dự sự kiện này qua hộp thư điện tử.

Phòng Quản lý chất lượng