Điểm nổi bật từ Kỳ họp của Hội đồng AUN-QA
Điểm nổi bật từ Kỳ họp của Hội đồng AUN-QA

Kỳ họp của Hội đồng AUN-QA được tổ chức trực tuyến vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, dưới đây là một số điểm nổi bật năm trong các kế hoạch của AUN-QA để giải quyết các vấn đề trong đại dịch COVID-19 và tiếp tục cung cấp dịch vụ từ “thương hiệu” của AUN-QA.

Điểm nổi bật thứ nhất: Thêm nhiều thành viên tham gia mạng lưới AUN-QA từ các nước Indonesia (6), Myanmar (2), Thái Lan (1) và Việt Nam (1). Tổng số thành viên của AUN-QA đến năm 2020 là 116 trường đại học. Trong đó, đại diện mới nhất đến từ Việt Nam là trường Đại học Đà Lạt.

Điểm nổi bật thứ hai: Sửa đổi “Hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA từ phiên bản 3.0 lên phiên bản 4.0”.
Điểm nổi bật thứ ba: Thành lập 4 đơn vị chuyên trách để giải quyết các vấn đề chuyên biệt có sự cân nhắc cẩn thận.

Điểm nổi bật thứ ba: Thành lập 4 đơn vị chuyên trách để giải quyết các vấn đề chuyên biệt có sự cân nhắc cẩn thận.

  • Đơn vị chuyên trách 1: Để thảo luận về tất cả các kiểu đánh giá đồng thời và nhiều cấp độ của chương trình đào tạo
  • Đơn vị chuyên trách 2: Để thực hiện một nghiên cứu khả thi về đánh giá trực tuyến.
  • Đơn vị chuyên trách 3: Để thảo luận và đề xuất cơ cấu chi phí thành viên mạng lưới AUN-QA mới.
  • Đơn vị chuyên trách 4: Ủy ban sửa đổi hướng dẫn đánh giá AUN-QA ở cấp độ cơ sở giáo dục.

Điểm nổi bật thứ tư: Sự kiểm tra kỹ các hoạt động đánh giá để bảo đảm các nhu cầu ngày càng tăng của việc đánh giá cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Điểm nổi bật thứ năm: Lịch trình đánh giá dự kiến. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 còn kéo dài, Đoàn thư ký AUN-QA đã chuẩn bị hai lịch trình dự kiến dựa trên hai kịch bản có thể xảy ra để lên các kế hoạch hành động nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.