Hoạt động của Tập thể lãnh đạo ở AUN-QA
Hoạt động của Tập thể lãnh đạo ở AUN-QA

Việc điều hành Mạng lưới AUN-QA bao gồm Ban Điều hành mạng lưới các trường đại học (ASEAN University Network Board of Trustees: AUN-BOT) và Hội đồng đảm bảo chất lượng (AUN-QA Council), là nơi đưa ra các quyết định của tập thể lãnh đạo.

Mạng lưới AUN-QA bao gồm 30 trường thành viên AUN và 117 trường là thành viên liên kết, tính đến ngày 4 tháng 1 năm 2021.

Giám đốc điều hành của AUN giám sát mạng lưới AUN-QA thông qua việc bổ nhiệm Hội đồng AUN-QA, Nhóm kỹ thuật, chuyên gia và các chuyên gia đánh giá AUN-QA được hỗ trợ bởi Đoàn thư ký AUN-QA, tất cả được điều hành bởi Ban Điều hành AUN và Hội nghị các Hiệu Trưởng từ các trường đại học thuộc mạng lưới.

Cơ cấu tổ chức mạng lưới AUN-QA:

Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng AUN-QA:

 • Xây dựng, quản lý và xem xét các định hướng và chính sách cho việc vận hành Mạng lưới AUN-QA;
 • Xây dựng và xem xét các hướng dẫn, tiêu chí và tài liệu cho các khung đánh giá của AUN-QA, quy trình đánh giá, Phân công chuyên gia đánh giá, quyết định cấp giấy chứng nhận và mức lệ phí thành viên và;
 • Bổ nhiệm các chuyên gia đánh giá AUN-QA và phát triển hệ thống đào tạo, phát triển và chứng nhận cho các chuyên gia đánh giá;
 • Xác nhận báo cáo đánh giá và cấp giấy chứng nhận;
 • Thu hồi giấy chứng nhận thành viên trường đại học nếu không tôn trọng và không hoàn thành các nghĩa vụ, cam kết và nghĩa vụ đối với các bên liên quan bao gồm Mạng lưới AUN-QA;
 • Phê duyệt và huỷ bỏ tư cách thành viên liên kết trong Mạng lưới AUN-QA.
Hội đồng AUN-QA

Vai trò của Đoàn thư ký AUN-QA:

 • Lập kế hoạch và tổ chức đánh giá AUN-QA, hội thảo đào tạo, dự án và các hoạt động liên quan khác;
 • Chấp nhận, kiểm tra và xử lý đơn đăng ký thành viên liên kết;
 • Duy trì và cập nhật việc đăng ký CQO, chuyên gia đánh giá và thành viên AUN-QA;
 • Duy trì và cập nhật các tài liệu AUN-QA và các tài liệu truyền thông;
 • Thiết kế, duy trì và cập nhật nội dung trang web của AUN-QA;
 • Đảm bảo việc thực hiện các chính sách và chỉ thị của Ban Điều hành AUN và Hội đồng AUN-QA.
Đoàn thư ký AUN-QA

Phòng Quản lý chất lượng lược dịch
Nguồn: http://www.aunsec.org/pressroom_news108.php