Kế hoạch bảo đảm chất lượng cấp trường năm 2020
Kế hoạch bảo đảm chất lượng cấp trường năm 2020

Ngày 18 tháng 02 năm 2020, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã ký ban hành Kế hoạch số 289/KH-ĐHNL-QLCL về công tác bảo đảm chất lượng cấp trường năm 2020 nhằm triển khai các hoạt động BĐCL bên trong theo khung BĐCL của AUN, triển khai các hoạt động đánh giá ngoài cấp CTĐT và cấp cơ sở giáo dục theo các bộ tiêu chuẩn kiểm định phù hợp; bồi dưỡng kiến thức và nâng cao nhận thức về BĐCL cho đội ngũ GV, CBVC và SV, từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong toàn trường.

Tải văn bản