Sáu nguyên tắc chủ chốt tạo nên sự thành công của hoạt động đánh giá AUN-QA cấp CTĐT trong trạng thái “bình thường mới”
Sáu nguyên tắc chủ chốt tạo nên sự thành công của hoạt động đánh giá AUN-QA cấp CTĐT trong trạng thái “bình thường mới”

1. Duy trì cốt lõi của đánh giá AUN-QA truyền thống

  • Duy trì mức độ tương tác cao trong việc phỏng vấn các bên liên quan bằng cách chia các phiên phỏng vấn thành nhiều phiên nhỏ;
  • Mỗi máy tính sử dụng một webcam giúp chuyên gia có thể quan sát được nét mặt và ngôn ngữ cơ thể của người được phỏng vấn;
  • Truyền phát trực tiếp các địa điểm giúp chuyên gia có thể quan sát sâu và chi tiết hơn về cơ sở vật chất; duy trì tương tác và đặt câu hỏi với cán bộ phụ trách.

2. Linh hoạt trong phương pháp tổ chức đánh giá

Để triển khai công tác đánh giá hiệu quả và phù hợp trạng thái bình thường mới, người được phỏng vấn có thể tham gia tại nhà hoặc trường đại học tùy thuộc vào điều kiện và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

3. Công tác chuẩn bị đầy đủ và tỉ mỉ

Thiết bị sẵn sàng

  • Một danh sách thông số kỹ thuật thiết bị được đề xuất như phần cứng máy tính và độ phân giải camera sẽ được gửi trước cho trường đại học và chuyên gia phục vụ công tác đánh giá.
  • Để đảm bảo chương trình đánh giá chính diễn ra suôn sẻ, chuyên gia và trường đại học sẽ phối hợp để tổ chức một đợt đánh giá thử nghiệm trước đó.

Độ ổn định của Internet

Đảm bảo sự ổn định của internet, các bên liên quan cần phải kiểm tra theo quy trình do AUN-QA yêu cầu. 

Trao quyền cho cán bộ hỗ trợ IT

  • AUN-QA yêu cầu trường đại học lập một nhóm quản lý Zoom (ZMT-Zoom Management Team) có ít nhất 2 nhân viên kỹ thuật hoặc IT có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Đoàn thư ký AUN-QA sẽ hướng dẫn ZMT hỗ trợ và quản lý các phòng họp trên Zoom.
  • ZMT có 2 cấp độ là cấp trường đại học và cấp chương trình đào tạo, có vai trò như nhau nhưng được phân công phụ trách trong các phiên làm việc khác nhau.
  • Trao quyền cho ZMT, vừa mang lại lợi ích cho hoạt động đánh giá, vừa nâng cao khả năng quản lý các hoạt động trực tuyến của trường đại học.

4. Phân công chuyên gia xác minh trong nước

  • Chuyên gia xác minh trong nước là một thành phần mới của hoạt động đánh giá AUN-QA cấp CTĐT trực tuyến, nhằm hỗ trợ công tác thực địa cho các chuyên gia trong quá trình đánh giá.
  • Chuyên gia xác minh trong nước có vai trò xác minh các tài liệu do trường đại học cung cấp và đồng hành trong quá trình quan sát cơ sở vật chất tại trường đại học.

5. Quan tâm đến sức khỏe của chuyên gia đánh giá

Chương trình đánh giá mới được mở rộng thành 5 ngày thay vì 2,5 ngày như trước đây. Thời gian làm việc mỗi ngày được rút ngắn sẽ làm giảm áp lực cho các chuyên gia.

6. Luôn phản hồi và cải tiến

Mặc dù đã có những thành công nhất định cho đến nay, AUN-QA vẫn luôn nổ lực để cải tiến việc đánh giá từ xa/trực tuyến và hướng dẫn các bước đánh giá từ xa/trực tuyến trong các đợt đánh giá AUN-QA để đảm bảo tính linh hoạt đủ để đáp ứng sự thuận lợi của các trường đại học thành viên và để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao phù hợp.

Phòng Quản lý chất lượng lược dịch
Nguồn: AUN-QA