Tập huấn đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục
Tập huấn đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục

Từ ngày 13-15/11/2017, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo tổ chức khóa tập huấn “Công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp cán bộ, giảng viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng tại nhà trường; nắm được chủ trương, chính sách, bối cảnh và các yêu cầu về công tác đảm bảo, kiểm định chất lượng của Việt Nam; hiểu được mô hình đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới; các nguyên tắc áp dụng trong bộ tiêu chuẩn, áp dụng cách tiếp cận PDCA trong xây dựng kế hoạch tự đánh giá, cách viết báo cáo tự đánh giá và thu thập minh chứng hiệu quả,… Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2018, các trường đại học sẽ được đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn mới, được quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT, gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí (thay thế cho bộ tiêu chuẩn trước đây gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí). Nhằm đảm bảo cho công tác đảm bảo chất lượng tại trường trong giai đoạn 2017-2021. Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã cử 20 viên chức tham gia khoá tập huấn Công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.