Thông báo lấy ý kiến đo lường dịch vụ công của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2020
Thông báo lấy ý kiến đo lường dịch vụ công của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 290/KH-ĐHNL-QLCL ngày 18/02/20202 của Nhà trường về việc “Lấy ý kiến của sinh viên đánh giá về dịch vụ công năm 2020”.

Đây là hoạt động tổ chức định kỳ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo do đó nhà trường rất mong được sự hỗ trợ của các đơn vị như sau:

Mẫu khảo sát:  khảo sát sinh viên thuộc 6 đơn vị sau: khoa Chăn nuôi – Thú y; khoa Công nghệ Thực phẩm; khoa Lâm nghiệp; khoa Thủy sản; Bộ môn Công nghệ Hóa học.

Các mốc thời gian:
– Từ ngày 17 – 19/02: xây dựng kế hoạch, xác định thành phần tham gia.
– Ngày 20/02: hướng dẫn thực hiện khảo sát
– Từ ngày 21 – 25/02:  khảo sát online, khoa/bộ môn phối hợp liên hệ sinh viên thực hiện;
– Từ ngày 25 – 26/02: phân tích dữ liệu;
– Từ ngày 26 – 27/02: viết báo cáo kết quả (bản dự thảo);
– Ngày 28/02: lấy ý kiến trong toàn trường về bản dự thảo báo cáo kết quả;
– Ngày 29/02: gửi báo cáo kết quả khảo sát về cơ quan chủ quản.

Hình thức thực hiện: khảo sát trực tuyến (online).

Phòng Quản lý Chất lượng đề nghị các bạn sinh viên thực hiện nội dung khảo sát theo hướng dẫn như sau:
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn https://forms.gle/4f7BioqhKikPibR67 (hoặc quét mã QR đính kèm)

Bước 2: Tiến hành trả lời phiếu khảo sát và lưu dữ liệu.
Thông tin chi tiết về kế hoạch và hướng dẫn thực hiện trong file đính kèm.
Thời hạn thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/02/2020.
Ý kiến của các bạn là cơ sở đánh giá chất lượng của nhà trường, do đó, nhà trường rất mong các bạn nghiêm túc thực hiện.