Thông báo về việc dời lịch học đến ngày 30/03/2020 để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra
Thông báo về việc dời lịch học đến ngày 30/03/2020 để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra

Căn cứ công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra trong trường học;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TT ngày 01/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

Căn cứ công văn số 265/ BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ tình hình dịch bệnh do Covid-19 diễn biến phức tạp,

Hiệu trưởng quyết định: Giảng viên, học viên, sinh viên trong toàn Trường được nghỉ đến hết tháng 19 tháng 03 năm 2020. Lịch học bắt đầu từ ngày 30/03/2020.

Lý do: Để phòng trách lây lan của dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra.

Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học các Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm thông báo cho giảng viên, học viên, sinh viên được biết.

Phòng đào tạo đại học và Phòng đào tạo sau đại học điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 để phù hợp với tình hình thực tế.

Trong thời gian nghỉ trên, nếu học viên, sinh viên từ các tỉnh (đã đến sớm) cần chỗ ở tạm thì Nhà trường sẽ bố trí chỗ ở tại Ký túc xá của Nhà trường.

Các Phòng/Ban chức năng vẫn làm việc bình thường theo quy định.

Lịch công tác vẫn được thực hiện.

Yêu cầu lãnh đạo đơn vị và tất cả cán bộ viên chức, học viên, sinh viên của Nhà trường thực hiện nghiêm túc thông báo này.