REMOTE: The Connected Faculty Summit
REMOTE: The Connected Faculty Summit

REMOTE: The Connected Faculty Summit là diễn đàn để xác định và thúc đẩy các phương pháp sư phạm, kỹ thuật và công cụ tốt nhất giúp giảng viên dạy học trực tuyến và dạy học kết hợp, giúp giảng viên thiết kế trải nghiệm học tập thu hút nhất cho người học. Chương trình được tổ chức bởi Trường Đại học Bang Arizona, REMOTE là một hội nghị độc lập được tài trợ bởi Quỹ ASU. Hội nghị trực tuyến này được tổ chức miễn phí cho những người tham gia vào công tác dạy học trực tuyến hay kết hợp trên toàn thế giới.

REMOTE được tổ chức trong ngày 13 và 14 tháng 7, sẽ giới thiệu các nội dung thực tiễn, kỹ thuật cũng như các công cụ tốt nhất để giúp người tham gia có cái nhìn sâu sắc về khái niệm học tập trực tuyến tốt nhất. Cùng với 80 chủ đề/lĩnh vực giúp người tham gia có thể có được những kinh nghiệm thực tế và thiết thực từ những chuyên gia về học tập trực tuyến, cách xây dựng mạng lưới hỗ trợ và tiếp cận những nguồn học liệu miễn phí đã được thẩm định.

Để tham gia hội nghị, Quý Thầy Cô đăng ký qua đường dẫn https://www.theremotesummit.org/remote-schedule. Quý Thầy Cô có thể xem lại các nội dung đã báo cáo tại đây và thực hiện các bước đăng ký để xem nội dung.

Phòng QLCL lược dịch