Trường đại học Nông Lâm TP.HCM

Phòng Quản lý Chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB ký ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng. Tiền thân là trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, với phương châm chủ đạo “Lấy người học làm trung tâm”.

Đảm bảo Chất lượng

Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện các dịch vụ về kiểm định chất lượng...

xem thêm
Khảo thí

Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản quản lý tiêu chuẩn hoá công tác khảo thí...

xem thêm

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM

Đánh giá Cấp cơ sở

Báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá 2017

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Đánh giá Chương trình đào tạo

Công nghệ thực phẩm tiên tiến

Đánh giá Chương trình đào tạo Công nghệ thực phẩm tiên tiến

Khoa Chăn nuôi Thú y

Đánh giá Chương trình đào tạo

Bác sĩ Thú y

Đánh giá Chương trình đào tạo Bác sĩ Thú y

62

năm Hội nhập - Phát triển

15

Khoa / Bộ môn

887

Giảng viên - Viên chức

19274

Sinh viên - Học viên

Tin tức - Sự kiện

Tổng hợp những thông tin mới liên quan tới các vấn đề về công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam và trên Thế giới.

404

Oops! Lỗi dữ liệu.

Không có bài viết tồn tại trong chuyên mục này!

Trang chủ