Điện thoại

(84-28) 3724 5870

(84-28) 3724 6051

Thư điện tử

pqlcl@hcmuaf.edu.vn

Địa chỉ

Phòng 207, Nhà Điều Hành
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Gửi thư liên hệ

Bản đồ