Văn bản

Ký hiệu Loại VB Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ký Tải
Hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng các CTĐT theo AUN-QA phiên bản 4.0 ĐHQG TP.HCM 01/10/2021
Hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA phiên bản 4.0 01/08/2021
Hướng dẫn Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0 AUN 01/08/2021
Mẫu biểu Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học BGDĐT 31/12/2019
1669/QLCL-KĐCLGD Công văn Công văn về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD BGDĐT 31/12/2019
Mẫu biểu Bảng Hướng dẫn đánh giá theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học BGDĐT 31/12/2019
1668/QLCL-KĐCLGD Công văn Công văn về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD BGDĐT 31/12/2019
Hướng dẫn Hướng dẫn triển khai Tự đánh giá Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA Trung tâm KT&ĐGCLĐT 01/01/2019
Hướng dẫn The 12 CDIO Standards 2.0 CDIO 17/09/2018
Hướng dẫn Self-evaluation by CDIO Standards 2.0 CDIO 17/09/2018
Hướng dẫn Join CDIO CDIO 17/09/2018
Hướng dẫn Program Eligibility Requirements ABET 17/09/2018
Hướng dẫn Fees For Programs Outside The U.S ABET 17/09/2018
768/QLCL-KĐCLGD Công văn Công văn về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học BGDĐT 20/04/2018
767/QLCL-KĐCLGD Công văn Công văn về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học BGDĐT 20/04/2018
766/QLCL-KĐCLGD Công văn Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học BGDĐT 20/04/2018
769/QLCL-KĐCLGD Công văn Công văn về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH BGDĐT 20/04/2018
Hướng dẫn Procedural steps FIBAA 01/01/2018
Mẫu biểu Application Form FIBAA 01/01/2018
Hướng dẫn Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn AUN-QA cấp cơ sở đào tạo, phiên bản 2.0 VNUHCM 01/06/2017
A001 Hướng dẫn Accreditation Policy and Procedure Manual ABET 01/04/2017
Hướng dẫn General Guidelines for AUN-QA Quality Assessment at Programme Level in the Universities AUN 01/01/2017
Hướng dẫn Principles for the Award of the FIBAA Premium Seal for Programme Accreditation FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Application Form FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Statistics for Re-Accreditation FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Curriculum Vitae FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Description of Course Unit according to the ECTS User’s Guide 2015 FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Sample curriculum overview FIBAA 01/01/2017
Hướng dẫn Decision foundation council separation consultancy asssessment FIBAA 01/01/2017
Hướng dẫn Procédure – Évaluation des établissements HCERES 01/11/2016
1076/KTKĐCLGD-KĐĐH Công văn Công văn về việc hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo BGDĐT 28/06/2016
1075/KTKĐCLGD-KĐĐH Công văn Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo BGDĐT 28/06/2016
1074/KTKĐCLGD-KĐĐH Công văn Công văn về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH BGDĐT 28/06/2016
Hướng dẫn Guide to AUN-QA Assessment at Institutional Level AUN 01/06/2016
12/2017/TT-BGDÐT Thông tư Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học BGDĐT 19/05/2016
Hướng dẫn Documents during On-site-appraisal FIBAA 01/05/2016
Hướng dẫn Appendices to Self-Report of the HEI FIBAA 01/05/2016
Hướng dẫn Guideline for the Accreditation of programmes in Management studies, Economics, Law and Social sciences FIBAA 01/05/2016
04/2016/TT-BGDĐT Thông tư Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học BGDĐT 14/03/2016
Hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN – QA VNUHCM 01/01/2016
Hướng dẫn Assessment Guide for the Accreditation of Programmes in Management Studies, Economics, Law and Social Sciences FIBAA 01/11/2015
Hướng dẫn Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level AUN 01/10/2015
Hướng dẫn Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area ESG 15/05/2015
Hướng dẫn ECTS Users’ Guide 2015 ECTS 01/01/2015
Hướng dẫn EQUAL MBA Guidelines 2014 EQUAL 01/01/2014
62/2012/TT-BGDĐT Thông tư Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp BGDĐT 28/12/2012
Hướng dẫn Part-time study programmes and curricular integrity FIBAA 29/11/2012
Hướng dẫn Submission of documents by the HEI within the framework of its FIBAA 28/09/2012
Hướng dẫn Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle,Second Cycle and Third Cycle Awards JQI 18/10/2004