Văn bản

Ký hiệu Loại VB Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ký Tải
674/QĐ-BGDĐT Quyết định Quyết định công nhận tổ chức ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) tại Việt Nam Bộ Giáo dục và Đào tạo 10/03/2022
684/BC-ĐHNL-QLCL Báo cáo Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá sinh viên đối với dịch vụ công của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2020 ĐHNL 27/03/2020
3413/QĐ-ĐHNL-TCCB Quyết định Quyết định đổi tên Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng thành Phòng Quản lý chất lượng Phòng Tổ chức Cán bộ 10/10/2017
2329/ĐHNL-KTĐBCL Kế hoạch Kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá CTĐT dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng 11/08/2017
2148/QĐ-ĐHNL-TCCB Quyết định Thành lập Ban soạn thảo Sổ tay đảm bảo chất lượng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM năm 2017″ Phòng Tổ chức Cán bộ 31/07/2017
17/2017/TT-BGDĐT Thông tư Thông tư Sửa đổi cụm từ “Vụ Hợp tác quốc tế” và ” Cục Đào tạo với nước ngoài” thành “Cục Hợp tác quốc tế”; cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” thành ” Cục Quản lý chất lượng” Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/07/2017
2206/QĐ-BGDĐT Quyết định Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo 04/07/2017
1666/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Bộ Giáo dục và Đào tạo 04/05/2012
07/2010/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo 01/03/2010
18/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo 18/04/2008