Quy trình hoãn thi kết thúc học phần
  • Ký hiệu: 01/QT-ĐHNL-QLCL
  • Quy trình: Phục vụ sinh viên
  • Đơn vị phụ trách: Phòng Quản lý chất lượng
  • Tải biểu mẫu BM01-QT-01-HTHK (Giấy đề nghị hoãn thi dành cho sinh viên)
  • Tải biểu mẫu BM02-QT-01-HTHK (Danh sách sinh viên hoãn thi dành cho Khoa)
Quy-trình-hoãn-thi-kết-thúc-học-phần-ngày-12.6.2023