NĂM 2007

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo Quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng.

Lãnh đạo giai đoạn 2007-2009

Thầy Trần Thanh Phong – Giám đốc Trung tâm

NĂM 2009

Theo Quyết định số 2339/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 11/11/2009, Hiệu trưởng quyết định hợp nhất Ban ISO và Trung tâm, nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, với phương hướng chủ đạo “lấy người học làm trung tâm”.

Khen thưởng năm học 2014-2015: Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 1934/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 13/07/2015)

Khen thưởng năm học 2016-2017: Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 3465/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 16/10/2017)

Lãnh đạo giai đoạn 2009-2011

Thầy Trần Thanh Phong – Giám đốc Trung tâm

Thầy Nguyễn Trọng Thể – Phó Giám đốc Trung tâm

Thầy Vũ Thanh Tâm – Phó Giám đốc Trung tâm

Lãnh đạo giai đoạn 2011-2014

Thầy Nguyễn Trọng Thể – Giám đốc Trung tâm

Thầy Vũ Thanh Tâm – Phó Giám đốc Trung tâm

Lãnh đạo giai đoạn 2014-2017

Thầy Nguyễn Ngọc Hải – Giám đốc Trung tâm

Thầy Vũ Thanh Tâm – Phó Giám đốc Trung tâm

NĂM 2017

Sau hơn 10 năm hoạt động và phát triển, căn cứ vào tình hình triển khai các hoạt động về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong giai đoạn tiếp. Ban Giám đốc trung tâm đã trình Ban Giám hiệu phê duyệt thay đổi về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ, nhằm giúp cho công tác Đảm bảo chất lượng trong nhà trường được phổ biến sâu rộng và chặt chẽ hơn trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Căn cứ vào quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB Về việc thay đổi tên gọi của đơn vị trực thuộc do Hiệu trưởng ký vào ngày 10/10/2017. Sự chuyển đổi này là bước ngoặc lớn đối với đơn vị. Từ đó, Phòng Quản lý chất lượng thực hiện các hoạt động với nhiệm vụ định hướng chiến lược, giải pháp đảm bảo chất lượng tại trường theo định hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

Khen thưởng năm học 2018-2019: Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 4496/QĐ-BGDĐT)

Khen thưởng năm học 2019-2020: Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 3673/QĐ-BGDĐT)

Khen thưởng năm học 2020-2021: Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 604/QĐ-BGDĐT)

Khen thưởng năm học 2021-2022: Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo giai đoạn 2017-2021

Cô Mai Anh Thơ – Trưởng phòng

Cô Võ Ngàn Thơ – Phó Trưởng phòng

Lãnh đạo giai đoạn 2021-2022

Cô Võ Ngàn Thơ – Trưởng phòng

Lãnh đạo giai đoạn 2022-Nay

Thầy Võ Văn Việt – Trưởng phòng