Quy trình phúc khảo điểm thi kết thúc học phần
  • Ký hiệu: 09/QT-ĐHNL-QLCL
  • Quy trình: Phục vụ sinh viên
  • Đơn vị phụ trách: Phòng Quản lý chất lượng
  • Tải biểu mẫu BM01-QT-09-PKĐT (Giấy đề nghị phúc khảo điểm thi dành cho sinh viên)
  • Tải biểu mẫu BM02-QT-09-PKĐT (Danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo dành cho Khoa)
09QT-ĐHNL-QLCL-Quy-trình-phúc-khảo-điểm-thi-kết-thúc-học-phần