Danh mục minh chứng PH Gia Lai
Giai đoạn 2012-2016

# Mã MC Tên minh chứng Ng ban hành Đ.Vị ban hành Đ.Vị QL MC
# Mã MC Tên minh chứng Ng ban hành Đ.Vị ban hành Đ.Vị QL MC
1 H1.1.2.1-GL Kế hoạch và phương hướng năm học hàng năm (giai đoạn 2012-2016) Tháng 8 và tháng 10 hàng năm Trường ĐHNL TP.HCM; PHGL TC-HC
2 H1.1.2.2-GL Tổng kết năm học hàng năm (giai đoạn 2012-2016) Tháng 10 hằng năm PHGL TC-HC
3 H2.2.1.1-GL Quyết định thành lập Phân hiệu 22/5/2006 Bộ GD& ĐT TC-HC
4 H2.2.1.2-GL Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức các bộ phận trực thuộc Phân hiệu 29/4/2014;10/3/2016 PHGL TC-HC
5 H2.2.1.3-GL Quy trình thực hiện công việc thuộc các bộ phận trực thuộc Phân hiệu 7/1/2016 PHGL TC-HC
6 H2.2.4.1-GL Báo cáo tổng kết năm học (hàng năm) hoạt động công đoàn giai đoạn 2012-2016 Tháng 6 hàng năm Công Đoàn Công Đoàn
7 H2.2.4.2-GL Báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm của chi bộ Đảng giai đoạn 2012-2016 (Chưa có)
8 H2.2.4.3-GL Báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm của Đoàn Thanh niên giai đoạn 2012-2016 Đoàn TN Đoàn TN
9 H2.2.4.4-GL Bảng thống kê số lượng người tham gia các hoạt động Đoàn thể (2012-2016) Công Đoàn; Đảng; ĐTN Công Đoàn; Đảng; ĐTN
10 H2.2.7.1-GL Thống kê các văn bản đến và đi tại phân hiệu giai đoạn 2012-2016 TC-HC TC-HC
11 H3.3.1.1-GL Kế hoạch và báo cáo kết quả của các cuộc khảo sát dành cho nhà tuyển dụng đã thực hiện trong giai đoạn 2012-2016 (Chưa có)
12 H4.4.1.1-GL Bảng thống kê số lượng người học thuộc các ngành đào tạo, các hệ đào tạo giai đoạn 2012-2016 QL ĐT QL ĐT
13 H4.4.4.1-GL Các văn bản liên quan đến công tác ra đề thi, coi thi, thành lập hội đồng thi của tất cả các hệ đào tạo PHGL QL ĐT
14 H4.4.4.2-GL Thời khóa biểu giảng dạy các học kỳ (giai đoạn 2012-2016) của các hệ đào tạo QL ĐT QL ĐT
15 H5.5.1.1-GL Kế hoạch tuyển dụng và kết quả tuyển dụng giai đoạn 2012-2016 PHGL TC-HC
16 H5.5.1.2-GL Bảng thống kê số lượng tuyển mới (GV,NV) phân theo đơn vị trực thuộc phân hiệu trong giai đoạn 2012-2016 24/10/2017 TC-HC TC-HC
17 H5.5.1.3-GL Bảng thống kê kết quả đánh giá giám sát CBGV sau thời gian tuyển dụng giai đoạn 2012-2016 24/10/2017 TC-HC TC-HC
18 H5.5.1.4-GL Bảng tổng hợp về sự thay đổi nhân sự tại phân hiệu giai đoạn 2012-2016 24/10/2017 TC-HC TC-HC
19 H5.5.2.1-GL Danh mục và các Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Phân hiệu (giai đoạn 2012-2016) 24/10/2017 TC-HC TC-HC
20 H5.5.2.2-GL Kế hoạch và báo cáo kết quả của các cuộc khảo sát dành cho GV, viên chức, người lao động… đã thực hiện trong giai đoạn 2012-2016 (Chưa có)
21 H5.5.3.1-GL Bảng thống kê số lượng cán bộ viên chức (GV, NV, CV, NLĐ…) thuộc phân hiệu được cử đi học bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, dự hội thảo… trong và ngoài nước 21/11/2017 TC-HC TC-HC
22 H5.5.4.1-GL Bảng thống kê kết quả đánh giá viên chức hàng năm (2012-2016) 24/10/2017 TC-HC TC-HC
23 H5.5.7.1-GL Bảng thống kê đội ngũ CBVC tại phân hiệu 24/10/2017 TC-HC TC-HC
24 H6.6.2.1-GL Bảng thống kê người học thuộc đối tượng chính sách được hưởng chế độ theo quy định trong giai đoạn 2012-2016 15/11/2017 CTSV CTSV
25 H6.6.2.1-GL Kế hoạch và báo cáo về việc khám sức khỏe hàng năm cho SV 15/11/2017 CTSV CTSV
26 H6.6.3.1-GL Kế hoạch và báo cáo kết quả các hoạt động rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học trong giai đoạn 2012-2016 15/11/2017 CTSV CTSV
27 H6.6.3.2-GL Bảng thống kê số lượng khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm… người học trong giai đoạn 2012-2016 15/11/2017 CTSV CTSV
28 H6.6.9.1-GL Kế hoạch và báo cáo kết quả của các cuộc khảo sát dành cho người học (SV mới tốt nghiệp, cựu SV) về tình hình việc làm, đánh giá CTĐT… đã thực hiện trong giai đoạn 2012-2016 (Chưa có)
29 H7.7.3.1-GL Bảng thống kê các đề tài, dự án NCKH các cấp, các kết quả CGCN, các bài báo trong và ngoài nước… thực hiện bởi GV-CBVC tại Phân hiệu giai đoạn 2012-2016 20/10/2017 QL NCKH&HTQT QL NCKH& HTQT
30 H9.9.1.1-GL Bảng thống kê số lượng sách, tạp chí, tài liệu chuyên ngành phục vụ dạy và học tại Phân hiệu (số lượng, số bản in, phân loại theo Việt văn và ngoại văn, phân loại theo chuyên ngành) 20/10/2017 TC-HC; NCKH TC-HC
31 H9.9.2.1-GL Bảng thống kê phòng học (diện tích, số chỗ, trang thiết bị phục vụ dạy và học…), phòng thực hành (diện tích, công năng, trang thiết bị thực hành thực tập…), Phòng làm việc (diện tích, chức năng, thiết bị văn phòng…) 24/10/2017 TC-HC TC-HC
32 H9.9.2.2-GL Văn bản bàn giao phòng học, phòng thực hành thực tập, phòng làm việc giữa trường CĐSP và Phân hiệu 27/12/2005; 24/4/2015 Trường CĐSP Gia Lai TC-HC
33 H9.9.3.2-GL Sơ đồ bố trí phòng học, phòng thực hành, thực tập, phòng làm việc tại Phân hiệu 2017 TC-HC TC-HC
34 H10.10.1.1-GL Báo cáo quyết toán tài chính Phân hiệu hàng năm giai đoạn 2012 - 2016 Tháng 3 hàng năm KH-TC; PHGL KH-TC