Danh mục minh chứng PH Gia Lai
Giai đoạn 2012-2016

# Mã MC Tên minh chứng Ng ban hành Đ.Vị ban hành Đ.Vị QL MC
# Mã MC Tên minh chứng Ng ban hành Đ.Vị ban hành Đ.Vị QL MC