Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công khai các nội dung cho các năm học như sau:

Năm học 2023-2024: Xem chi tiết

Năm học 2022-2023: Xem chi tiết

Năm học 2021-2022: Xem chi tiết