Mai Anh Thơ

Trưởng phòng

Võ Ngàn Thơ

Phó Trưởng phòng

Tổ Đảm bảo Chất lượng

Trần Thị Hoàng Yến

Chuyên viên

Tổ Khảo thí

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chuyên viên – Thư ký

Đoàn Ngọc Thuận

Chuyên viên

Bùi Thị Hải

Chuyên viên