Mai Anh Thơ

Giám đốc

ThS. Công nghệ Thông tin

Võ Ngàn Thơ

Phó Giám đốc

ThS. Quản trị kinh doanh

Trần Thị Hoàng Yến

Chuyên viên

Cử nhân Luật

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chuyên viên – Thư ký

Kỹ sư Nông học

Đoàn Ngọc Thuận

Chuyên viên

Bùi Thị Hải

Chuyên viên