ThS. Võ Ngàn Thơ

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chuyên viên – Thư ký

ThS. Đoàn Ngọc Thuận

Chuyên viên

Bùi Thị Hải

Chuyên viên

Ngô Công Hậu

Nhân viên