Văn bản

Ký hiệu Loại VB Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ký Tải
Hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng các CTĐT theo AUN-QA phiên bản 4.0 ĐHQG TP.HCM 01/10/2021
Hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA phiên bản 4.0 01/08/2021
Hướng dẫn Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0 AUN 01/08/2021
Mẫu biểu Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học BGDĐT 31/12/2019
1669/QLCL-KĐCLGD Công văn Công văn về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD BGDĐT 31/12/2019
Hướng dẫn Hướng dẫn triển khai Tự đánh giá Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA Trung tâm KT&ĐGCLĐT 01/01/2019
Hướng dẫn The 12 CDIO Standards 2.0 CDIO 17/09/2018
Hướng dẫn Self-evaluation by CDIO Standards 2.0 CDIO 17/09/2018
Hướng dẫn Join CDIO CDIO 17/09/2018
Hướng dẫn Program Eligibility Requirements ABET 17/09/2018
Hướng dẫn Fees For Programs Outside The U.S ABET 17/09/2018
769/QLCL-KĐCLGD Công văn Công văn về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH BGDĐT 20/04/2018
Hướng dẫn Procedural steps FIBAA 01/01/2018
Mẫu biểu Application Form FIBAA 01/01/2018
A001 Hướng dẫn Accreditation Policy and Procedure Manual ABET 01/04/2017
Hướng dẫn General Guidelines for AUN-QA Quality Assessment at Programme Level in the Universities AUN 01/01/2017
Hướng dẫn Principles for the Award of the FIBAA Premium Seal for Programme Accreditation FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Application Form FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Statistics for Re-Accreditation FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Curriculum Vitae FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Description of Course Unit according to the ECTS User’s Guide 2015 FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Sample curriculum overview FIBAA 01/01/2017
Hướng dẫn Decision foundation council separation consultancy asssessment FIBAA 01/01/2017
1076/KTKĐCLGD-KĐĐH Công văn Công văn về việc hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo BGDĐT 28/06/2016
1075/KTKĐCLGD-KĐĐH Công văn Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo BGDĐT 28/06/2016
1074/KTKĐCLGD-KĐĐH Công văn Công văn về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH BGDĐT 28/06/2016
Hướng dẫn Documents during On-site-appraisal FIBAA 01/05/2016
Hướng dẫn Appendices to Self-Report of the HEI FIBAA 01/05/2016
Hướng dẫn Guideline for the Accreditation of programmes in Management studies, Economics, Law and Social sciences FIBAA 01/05/2016
04/2016/TT-BGDĐT Thông tư Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học BGDĐT 14/03/2016
Hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN – QA VNUHCM 01/01/2016
Hướng dẫn Assessment Guide for the Accreditation of Programmes in Management Studies, Economics, Law and Social Sciences FIBAA 01/11/2015
Hướng dẫn Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level AUN 01/10/2015
Hướng dẫn Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area ESG 15/05/2015
Hướng dẫn ECTS Users’ Guide 2015 ECTS 01/01/2015
Hướng dẫn EQUAL MBA Guidelines 2014 EQUAL 01/01/2014
Hướng dẫn Part-time study programmes and curricular integrity FIBAA 29/11/2012
Hướng dẫn Submission of documents by the HEI within the framework of its FIBAA 28/09/2012
Hướng dẫn Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle,Second Cycle and Third Cycle Awards JQI 18/10/2004