Năm Đợt khảo sát Đối tượng khảo sát Trạng thái Thực hiện khảo sát
2019 Ngày hội việc làm Nhà tuyển dụng Đã hết thời gian thực hiện
2020 Ngày hội việc làm Nhà tuyển dụng Đã hết thời gian thực hiện
2021 Ngày hội việc làm Nhà tuyển dụng Đã hết thời gian thực hiện
2022 Ngày hội việc làm Nhà tuyển dụng Đã hết thời gian thực hiện
2023 Ngày hội việc làm Nhà tuyển dụng Chưa triển khai