Danh mục minh chứng bổ sung
Giai đoạn 2012-2016

# Mục/T.Chí TT Tài liệu cần được kiểm tra hoặc bổ sung Đơn vị phụ trách MÃ MC BCTĐT
# Mục/T.Chí TT Tài liệu cần được kiểm tra hoặc bổ sung Đơn vị phụ trách MÃ MC BCTĐT