Năm học Học kỳ Đối tượng khảo sát Trạng thái Thực hiện khảo sát
2021-2022 1 Hoạt động của nhà trường Đã hết thời gian thực hiện
2021-2022 2 Hoạt động của nhà trường Đã hết thời gian thực hiện
2022-2023 1 Hoạt động của nhà trường Đã hết thời gian thực hiện
2022-2023 2 Hoạt động của nhà trường Đang triển khai