Văn bản

Ký hiệu Loại VB Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ký Tải
Hướng dẫn Procedural steps FIBAA 01/01/2018
Mẫu biểu Application Form FIBAA 01/01/2018
Hướng dẫn Principles for the Award of the FIBAA Premium Seal for Programme Accreditation FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Application Form FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Statistics for Re-Accreditation FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Curriculum Vitae FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Description of Course Unit according to the ECTS User’s Guide 2015 FIBAA 01/01/2017
Mẫu biểu Sample curriculum overview FIBAA 01/01/2017
Hướng dẫn Decision foundation council separation consultancy asssessment FIBAA 01/01/2017
Hướng dẫn Documents during On-site-appraisal FIBAA 01/05/2016
Hướng dẫn Appendices to Self-Report of the HEI FIBAA 01/05/2016
Hướng dẫn Guideline for the Accreditation of programmes in Management studies, Economics, Law and Social sciences FIBAA 01/05/2016
Hướng dẫn Assessment Guide for the Accreditation of Programmes in Management Studies, Economics, Law and Social Sciences FIBAA 01/11/2015
Hướng dẫn Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area ESG 15/05/2015
Hướng dẫn ECTS Users’ Guide 2015 ECTS 01/01/2015
Hướng dẫn EQUAL MBA Guidelines 2014 EQUAL 01/01/2014
Hướng dẫn Part-time study programmes and curricular integrity FIBAA 29/11/2012
Hướng dẫn Submission of documents by the HEI within the framework of its FIBAA 28/09/2012
Hướng dẫn Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle,Second Cycle and Third Cycle Awards JQI 18/10/2004