Năm Đợt khảo sát Đối tượng khảo sát Trạng thái Thực hiện khảo sát
2021 1 Sinh viên mới tốt nghiệp Đã hết thời gian thực hiện
2021 2 Sinh viên mới tốt nghiệp Đã hết thời gian thực hiện
2021 3 Sinh viên mới tốt nghiệp Đã hết thời gian thực hiện
2021 4 Sinh viên mới tốt nghiệp Đã hết thời gian thực hiện
2022 1 Sinh viên mới tốt nghiệp Đã hết thời gian thực hiện
2022 2 Sinh viên mới tốt nghiệp Đã hết thời gian thực hiện
2022 3 Sinh viên mới tốt nghiệp Đang triển khai
2022 4 Sinh viên mới tốt nghiệp Chưa triển khai