Văn bản

Ký hiệu Loại VB Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ký Tải
3855/ĐHNL-QLCL Kế hoạch Kế hoạch tổ chức khảo sát Đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục công năm 2017 P. QLCL 14/11/2017
3854/ĐHNL-QLCL Kế hoạch Kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng trong công việc dành cho chuyên viên và nhân viên phục vụ tại các đơn vị năm 2017 P. QLCL 14/11/2017
3770/ĐHNL-QLCL Thông báo Danh sách tham dự phỏng vấn khảo sát sơ bộ theo tiêu chuẩn AUN-QA P. QLCL 06/11/2017
3748/ĐHNL-QLCL Thông báo Lịch trình và kế hoạch Đánh giá ngoài cấp CTĐT và cấp Trường 2017 P. QLCL 06/11/2017
3747/KHH-ĐHNL-QLCL Kế hoạch Công tác chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài AUN và TT Kiểm định chất lượng ĐHQG-HCM P. QLCL 06/11/2017
2329/ĐHNL-KTĐBCL Kế hoạch Kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá CTĐT dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng 11/08/2017
2148/QĐ-ĐHNL-TCCB Quyết định Thành lập Ban soạn thảo Sổ tay đảm bảo chất lượng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM năm 2017″ Phòng Tổ chức Cán bộ 31/07/2017
2123/ĐHNL-KTĐBCL Kế hoạch Kế hoạch chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài 2017 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng 25/07/2017
17/2017/TT-BGDĐT Thông tư Thông tư Sửa đổi cụm từ “Vụ Hợp tác quốc tế” và ” Cục Đào tạo với nước ngoài” thành “Cục Hợp tác quốc tế”; cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” thành ” Cục Quản lý chất lượng” Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/07/2017
12/2017/TT-BGDÐT Thông tư Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (2017) Bộ Giáo dục và Đào tạo 19/05/2017
361/KTKĐCLGD-KĐĐH Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo 29/03/2017
203/KH-BGDĐT Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo 27/03/2017
23/2016/TT-BGDDT Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/10/2016
5008/BGDĐT-GDĐH Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDĐH và đào tạo sư phạm trình độ cao đẳng Bộ Giáo dục và Đào tạo 07/10/2016
04/2016/TT-BGDÐT Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo 14/03/2016
73/2015/NĐ-CP Quy định Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học Chính phủ 08/09/2015
3281/BGDĐT-GDĐH Công văn Hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến thẩm định chương trình đào tạo theo quy định của Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/06/2015
07/2015/TT-BGDĐT Quy định Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo 16/04/2015
979/BGDĐT-KTKĐCLGD Công văn Công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục Đại học và TCCN năm 2015, 2016 Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 03/03/2015
18/2013/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo 14/05/2013
1398/BGDDT-KTDBCL Công văn Triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN Bộ Giáo dục và Đào tạo 05/05/2013
60/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo 28/12/2012
62/2012/TT-BGDĐT Thông tư Thông tư 62 V/v Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo 28/12/2012
37/2012/TT-BGDĐT Thông tư Thông tư 37/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/10/2012
46/2008/CT-BGDĐT Công văn Chỉ thị 46 về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo 05/08/2008
564/KTKĐCLGD Công văn Công văn 564 về việc Ban hành hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ, TCCN Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 09/06/2008
560/KTKĐCLGD Công văn Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 06/06/2008
76/2007/QĐ-BGDĐT Quy định Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo 14/12/2007
65/2007/QĐ-BGDĐT Quy định Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo 01/11/2007