Văn bản

Ký hiệu Loại VB Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ký Tải
Mẫu biểu Bảng Hướng dẫn đánh giá theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học BGDĐT 31/12/2019
1668/QLCL-KĐCLGD Công văn Công văn về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD BGDĐT 31/12/2019
768/QLCL-KĐCLGD Công văn Công văn về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học BGDĐT 20/04/2018
767/QLCL-KĐCLGD Công văn Công văn về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học BGDĐT 20/04/2018
766/QLCL-KĐCLGD Công văn Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học BGDĐT 20/04/2018
Hướng dẫn Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn AUN-QA cấp cơ sở đào tạo, phiên bản 2.0 VNUHCM 01/06/2017
Hướng dẫn Procédure – Évaluation des établissements HCERES 01/11/2016
Hướng dẫn Guide to AUN-QA Assessment at Institutional Level AUN 01/06/2016
12/2017/TT-BGDÐT Thông tư Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học BGDĐT 19/05/2016
62/2012/TT-BGDĐT Thông tư Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp BGDĐT 28/12/2012