Văn bản

Ký hiệu Loại VB Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ký Tải
Mẫu biểu Mẫu thông tin bên ngoài túi đề thi học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 P.QLCL 14/12/2020
67/TB-QLCL Thông báo Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kì 1, năm học 2020-2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Phòng Quản lý chất lượng 12/12/2020
66/TTr-QLCL Tờ trình Tờ trình đề nghị đăng ký hoãn lịch thi đối với sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Phòng Quản lý chất lượng 10/12/2020
26/TB-QLCL Thông báo Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kì 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Phòng Quản lý chất lượng 03/08/2020
25/TTr-QLCL Tờ trình Tờ trình về việc đề nghị đăng ký hoãn lịch thi đối với sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Phòng Quản lý chất lượng 03/08/2020
23/TB-QLCL Thông báo Hướng dẫn quy trình sắp lịch thi, công bố lịch thi và thanh toán thù lao tổ chức thi P.QLCL 23/07/2020
17/2017/TT-BGDĐT Thông tư Thông tư Sửa đổi cụm từ “Vụ Hợp tác quốc tế” và ” Cục Đào tạo với nước ngoài” thành “Cục Hợp tác quốc tế”; cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” thành ” Cục Quản lý chất lượng” Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/07/2017
23/2016/TT-BGDDT Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/10/2016
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo 21/06/2016
269/QĐ-ĐHNL-KTĐBCL Quy định Quy định về công tác thi và coi thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng 25/02/2013
2878/ĐHNL-KTDBCL Quy định Quy định về việc ra đề thi kết thúc học phần Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng 10/12/2012
2799/ĐHNL-KTDBCL Quy định Quy định về việc ra đề thi hệ liên thông Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng 04/12/2012
41/2006/QĐ-BGDĐT Quyết định Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 16/10/2006