Văn bản

Ký hiệu Loại VB Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ký Tải
234/TB-ĐHNL-QLCL Thông báo Thông báo về kế hoạch sắp lịch thi và tổ chức thi các lớp chính quy bậc đại học năm học 2021-2022 Phòng Quản lý chất lượng 10/02/2022
56/TB-QLCL Thông báo Thông báo bàn giao bài thi, chấm thi và nộp bảng điểm kỳ thi trực tuyến học kỳ II năm học 2020-2021 Phòng Quản lý chất lượng 20/09/2021
55/TB-QLCL Thông báo Thông báo điều chỉnh danh sách môn học tổ chức thi trực tuyến (online) học kỳ 2, năm học 2020-2021 (lần 2) Phòng Quản lý chất lượng 03/09/2021
55/TB-QLCL Thông báo Thông báo điều chỉnh danh sách môn học tổ chức thi trực tuyến (online) học kỳ 2, năm học 2020-2021 (lần 2) Phòng Quản lý chất lượng 03/09/2021
54/TB-QLCL Thông báo Thông báo điều chỉnh, bổ sung danh sách môn học tổ chức thi trực tuyến (online) học kỳ 2, năm học 2020-2021 Phòng Quản lý chất lương 01/09/2021
2555/TB-ĐHNL-QLCL Thông báo Thông báo tổ chức thi trực tuyến học kỳ 2, năm học 2020-2021 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 30/08/2021
Mẫu biểu Mẫu thông tin bên ngoài túi đề thi học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 P.QLCL 14/12/2020
67/TB-QLCL Thông báo Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kì 1, năm học 2020-2021 cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Phòng Quản lý chất lượng 12/12/2020
66/TTr-QLCL Tờ trình Tờ trình đề nghị đăng ký hoãn lịch thi đối với sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Phòng Quản lý chất lượng 10/12/2020
26/TB-QLCL Thông báo Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kì 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Phòng Quản lý chất lượng 03/08/2020
25/TTr-QLCL Tờ trình Tờ trình về việc đề nghị đăng ký hoãn lịch thi đối với sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Phòng Quản lý chất lượng 03/08/2020
23/TB-QLCL Thông báo Hướng dẫn quy trình sắp lịch thi, công bố lịch thi và thanh toán thù lao tổ chức thi P.QLCL 23/07/2020
17/2017/TT-BGDĐT Thông tư Thông tư Sửa đổi cụm từ “Vụ Hợp tác quốc tế” và ” Cục Đào tạo với nước ngoài” thành “Cục Hợp tác quốc tế”; cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” thành ” Cục Quản lý chất lượng” Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/07/2017
23/2016/TT-BGDDT Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/10/2016
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo 21/06/2016
269/QĐ-ĐHNL-KTĐBCL Quy định Quy định về công tác thi và coi thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng 25/02/2013
2878/ĐHNL-KTDBCL Quy định Quy định về việc ra đề thi kết thúc học phần Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng 10/12/2012
2799/ĐHNL-KTDBCL Quy định Quy định về việc ra đề thi hệ liên thông Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng 04/12/2012
41/2006/QĐ-BGDĐT Quyết định Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 16/10/2006