Văn bản

Ký hiệu Loại VB Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ký Tải
17/2017/TT-BGDĐT Thông tư Thông tư Sửa đổi cụm từ “Vụ Hợp tác quốc tế” và ” Cục Đào tạo với nước ngoài” thành “Cục Hợp tác quốc tế”; cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” thành ” Cục Quản lý chất lượng” Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/07/2017
23/2016/TT-BGDDT Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/10/2016
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo 21/06/2016
269/QĐ-ĐHNL-KTĐBCL Quy định Quy định về công tác thi và coi thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng 25/02/2013
2878/ĐHNL-KTDBCL Quy định Quy định về việc ra đề thi kết thúc học phần Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng 10/12/2012
2799/ĐHNL-KTDBCL Quy định Quy định về việc ra đề thi hệ liên thông Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng 04/12/2012
41/2006/QĐ-BGDĐT Quyết định Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 16/10/2006