Quyết định đổi tên Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng thành Phòng Quản lý chất lượng
  • Đơn vị ban hành: Phòng Tổ chức Cán bộ
  • Ký hiệu: 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB
  • Người ký: GS. TS. Nguyễn Hay
  • Ngày ký: 10.10.2017
  • Tải văn bản
3413-QD-DHNL-TCCB
  • Tải văn bản