Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 1, năm học 2023-2024
Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 1, năm học 2023-2024

Phòng Quản lý chất lượng thông báo đến sinh viên về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 1, năm học 2023-2024. Chi tiết thông báo:

Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 1, năm học 2023-2024

Quy trình và biểu mẫu hoãn thi: Tại đây.