Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 3, năm học 2022-2023
Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 3, năm học 2022-2023

Phòng Quản lý chất lượng thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 3, năm học 2022-2023, chi tiết như sau:

Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 3, năm học 2022-2023