Danh mục minh chứng Báo cáo tự đánh giá
Giai đoạn 2012-2016

# Mã MC TT Tên minh chứng Ngày ban hành Đơn vị ban hành
# Mã MC TT MC Minh chứng Ngày ban hành Đơn vị ban hành
1 H1.1.1.1 Chiến lược phát triển trường ĐHNL TPHCM giai đoạn năm 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 01/12/2011 Trường ĐHNL TPHCM
2 H1.1.1.2 Quyết định về việc công bố tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược của trường ĐHNL TPHCM 28/10/2016 Phòng Hành chính
3 H1.1.1.3 1 Hình ảnh trang thông tin điện tử, email về công bố tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của trường Phòng Hành chính
4 2 Poster, bảng hiệu về sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu tại các giảng đường
5 H1.1.1.4 Luật Giáo dục 08/06/2015 Quốc hội
6 H1.1.1.5 Điều lệ trường ĐH 10/12/2014 Chính phủ
7 H1.1.1.6 Nghị quyết của chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 02/11/2005 Chính phủ
8 H1.1.1.7 1 Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2009-2020 (dự thảo lần thứ 14) 30/12/2008 Bộ GD&ĐT
9 2 Quyết định phê duyệt 13/06/2012 Chính phủ
10 H1.1.1.8 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHNL TPHCM 19/02/2014 Phòng Tổ chức Cán bộ
11 H1.1.1.9 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐHNL TPHCM 24/01/2017 Phòng Tổ chức Cán bộ
12 H1.1.1.10 Phân tích bối cảnh xây dựng chiến lược phát triển (trích Chiến lược phát triển Trường ĐHNL TPHCM giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020) Trường ĐHNL TPHCM
13 H1.1.1.11 Phân tích dự báo phát triển các lĩnh vực KT-XH và nhu cầu nguồn lực (trích Chiến lược phát triển Trường ĐHNL TPHCM giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020) Trường ĐHNL TPHCM
14 H1.1.1.12 Phân tích thực trạng của trường ĐHNL TPHCM (trích Chiến lược phát triển Trường ĐHNL TPHCM giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020) Trường ĐHNL TPHCM
15 H1.1.2.1 Chiến lược phát triển trường ĐHNL TPHCM cụ thể cho từng lĩnh vực (trích Chiến lược phát triển Trường ĐHNL TPHCM giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020) Trường ĐHNL TPHCM
16 H1.1.2.2 Điều 39: Mục tiêu của giáo dục đại học (trích Luật Giáo dục dại học)
17 H1.1.2.3 Bảng đánh giá kế hoạch và thực hiện mục tiêu các năm học (trích Chiến lược phát triển Trường ĐHNL TPHCM giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020)
18 H1.1.2.4 1 Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013 28/10/2013 Phòng Hành chính
19 2 Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014 24/10/2013 Phòng Hành chính
20 3 Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 28/10/2015 Phòng Hành chính
21 4 Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 20/10/2016 Phòng Hành chính
22 H1.1.2.5 1 Dự thảo Phương hướng công tác năm học 2013-2014 28/10/2013 Phòng Hành chính
23 2 Dự thảo Phương hướng công tác năm học 2014-2015 24/10/2014 Phòng Hành chính
24 3 Dự thảo Phương hướng công tác năm học 2015-2016 28/10/2015 Phòng Hành chính
25 4 Dự thảo Phương hướng công tác năm học 2016-2017 20/10/2016 Phòng Hành chính
26 H1.1.2.6 1 Báo cáo thực hiện các lĩnh vực công tác 2011 - 2012 28/06/2012 Phòng Hành chính
27 2 Báo cáo thực hiện các lĩnh vực công tác 2013 - 2014 15/07/2014 Phòng Hành chính
28 3 Báo cáo thực hiện các lĩnh vực công tác 2014 - 2015 21/07/2015 Phòng Hành chính
29 4 Báo cáo thực hiện các lĩnh vực công tác 2015 - 2016 24/06/2016 Phòng Hành chính
30 H1.1.2.7 1 Văn kiện hội nghị CBVC năm học 2013-2014 04/12/2013 Phòng Hành chính
31 2 Văn kiện hội nghị CBVC năm học 2014-2015 04/12/2014 Phòng Hành chính
32 3 Văn kiện hội nghị CBVC năm học 2015-2016 10/12/2015 Phòng Hành chính
33 4 Văn kiện hội nghị CBVC năm học 2016-2017 15/12/2016 Phòng Hành chính
34 H2.2.1.1 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Trường của Bộ GD&ĐT 19/02/2016 Bộ GD&ĐT
35 H2.2.1.2 QĐ thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo 2012-2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
36 H2.2.1.3 1 Quyết định thành lập Hội đồng thi đua Khen thưởng Phòng Tổ chức Cán bộ
37 2 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng năm 2015; 2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
38 3 Quyết định thành lập Hội đồng khen thưởng - kỷ luật sinh viên Phòng Tổ chức Cán bộ
39 H2.2.1.4 1 Sơ đồ tổ chức trường ĐHNL TPHCM Phòng Tổ chức Cán bộ
40 2 Các quyết định thành lập các đơn vị: - Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Phòng Thanh tra - Phòng Tổ chức cán bộ 06/04/2007 Phòng Tổ chức Cán bộ
41 H2.2.1.5 Quyết định thành lập trung tâm Ngoại ngữ 01/07/2013 Phòng Tổ chức Cán bộ
42 H2.2.1.6 Quyết định thành lập trung tâm Cây công nghiệp 13/08/2013 Phòng Tổ chức Cán bộ
43 H2.2.1.7 Quyết định thành lập trung tâm Dịch vụ sinh viên 08/04/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
44 H2.2.1.8 Quyết định thành lập trung tâm Giáo dục ĐH theo định hướng nghề nghiệp (POHE) 16/04/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
45 H2.2.1.9 Quyết ban hành 21/05/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
46 H2.2.2.1 1 Các quy định, quy chế về công tác tổ chức của trường ĐHNL TPHCM năm 2014 Tháng 11/2014 Phòng Tổ chức Cán bộ
47 2 Các quy định, quy chế về công tác tổ chức của trường ĐHNL TPHCM năm 2015 Tháng 8/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
48 3 Quy trình, thủ tục giải quyết công việc tại phòng chức năng trường ĐHNL TPHCM 04/07/2016 Phòng Hành chính
49 H2.2.2.2 Ban hành quy định tổ chức và hoạt động của tổ pháp chế trường ĐHNL TPHCM 27/07/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
50 H2.2.2.3 Biên bản kiểm tra về việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác cải cách hành chính năm 2015 10/11/2015 Trường ĐHNL TPHCM
51 H2.2.3.1 1 Quy định tạm thời về hệ thống tổ chức và quản lý (2008) 14/07/2008 Phòng Tổ chức Cán bộ
52 2 Bản mô tả công việc của các vị trí: quản lý cấp trường, khoa, phòng ban; giảng viên, nhân viên PTN, nhân viên hành chính Phòng Tổ chức Cán bộ
53 H2.2.3.2 Quy trình thủ tục giải quyết công việc tại các phòng chức năng thuộc trường ĐHNL TPHCM 05/04/2016 Phòng Hành chính
54 H2.2.3.3 Quy định chế độ làm việc, nghĩa vụ và quyền lợi của giảng viên trường ĐHNL TPHCM 25/06/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
55 H2.2.3.4 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 09/10/2014 Bộ nội vụ
56 H2.2.3.5 Đề án vị trí việc làm năm 2016 16/06/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
57 H2.2.4.1 1 Quy chế hoạt động của Đảng bộ, quyết định phân công nhiệm vụ đối với các Đảng uỷ viên 25/10/2015 Đảng Ủy Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
58 2 Báo cáo kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên các năm 2012 đến 2016 15/12/2015 Đảng bộ trường ĐH Nông Lâm TPHCM
59 3 Báo cáo tổng kết năm học hoạt động Công đoàn từ năm học 2011 - 2012 đến năm 2015-2016 Công đoàn Trường
60 4 Quy chế nội bộ của Công đoàn trường ĐHNL TPHCM nhiệm kỳ 2010-2012 20/01/2011 Công đoàn Trường
61 5 Bảng thống kê số lượng người tham gia các hoạt động Đoàn thể (2012-2016) 14/08/2017 Phòng Công tác Sinh viên
62 H2.2.4.2 Khen thưởng chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh và Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm từ 2012 đến 2015 Đảng Ủy Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
63 H2.2.4.3 1 Quyết định tặng bằng khen của Ban chấp hành công đoàn Giáo dục Việt Nam từ năm 2012 đến 2013 Công đoàn Giáo dục
64 2 Quyết định nhận khen thưởng Công đoàn cơ sở vững mạnh 2015 - 2016 03/10/2016 Liên đoàn lao động
65 3 QĐ công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh 2014-2015 01/09/2015 Liên đoàn lao động
66 4 QĐ công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh 2015-2016 22/11/2016 Liên đoàn lao động
67 H2.2.4.4 Bảng thống kê và các báo cáo kết quả công tác của Đoàn Thanh niên 09/09/2017 Đoàn Thanh niên
68 H2.2.4.5 Bảng thống kê và các quyết định tặng bằng khen cho hoạt động của Đoàn Thanh niên 09/09/2017
69 H2.2.4.6 Tổ chức trao đổi sinh viên quốc tế TT Đào tạo quốc tế
70 H2.2.4.7 Các kế hoạch tổ chức Tọa đàm nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên TT HTSV&QHDN
71 H2.2.4.8 Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội Cựu chiến binh 04/07/2017 Hội cựu chiến binh Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
72 H2.2.5.1 1 Quyết định thành lập Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 04/06/2007 Phòng Tổ chức Cán bộ
73 2 Chức năng, nhiệm vụ của TT Khảo thí & ĐBCL (Trích Quyết định Ban hành tạm thời về hệ thống tổ chức và quản lý) 14/07/2008 Phòng Tổ chức Cán bộ
74 H2.2.5.2 1 Danh sách trích ngang lí lịch viên chức thuộc TT Khảo thí và ĐBCL Phòng Tổ chức Cán bộ
75 2 Quyết định thành lập ban tự đánh giá của các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNL TPHCM năm 2013 10/05/2013 Phòng Tổ chức Cán bộ
76 H2.2.5.3 Các chứng chỉ bồi dưỡng về đảm bảo chất lượng của viên chức trong trường TT Khảo thí và ĐBCL
77 H2.2.5.4 Chiến lược về đảm bảo chất lượng (trích Chiến lược phát triển trường ĐHNL TPHCM giai đoạn năm 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020)
78 H2.2.5.5 1 Báo cáo tổng kết năm học 2012 -2013 và phương hướng năm 2013-2014 04/11/2013 TT Khảo thí và ĐBCL
79 2 Báo cáo tổng kết năm học 2013 -2014 và phương hướng năm 2014-2015 20/10/2014 TT Khảo thí và ĐBCL
80 3 Báo cáo tổng kết năm học 2014 -2015 và phương hướng năm 2015-2016 05/11/2015 TT Khảo thí và ĐBCL
81 4 Báo cáo tổng kết năm học 2015 -2016 và phương hướng năm 2016-2017 20/10/2016 TT Khảo thí và ĐBCL
82 H2.2.5.6 1 Báo cáo hàng tháng năm 2012 TT Khảo thí và ĐBCL
83 2 Báo cáo hàng tháng năm 2013 TT Khảo thí và ĐBCL
84 3 Báo cáo hàng tháng năm 2014 TT Khảo thí và ĐBCL
85 4 Báo cáo hàng tháng năm 2015 TT Khảo thí và ĐBCL
86 5 Báo cáo hàng tháng năm 2016 TT Khảo thí và ĐBCL
87 H2.2.5.7 Báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác kiểm định 17/08/2016 TT Khảo thí và ĐBCL
88 H2.2.6.1 Báo cáo quy hoạch phát triển giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2030 24/05/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
89 H2.2.6.2 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung Ương
90 H2.2.7.1 1 Quyết định ban hành quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo trong nhà trường 11/07/2013 Phòng Hành chính
91 2 Bảng thống kê các báo cáo (2012-2016) 08/08/2017 Phòng Hành chính
92 3 Ví dụ một số văn bản đi năm 2014
93 4 Ví dụ một số văn bản đi năm 2015
94 5 Ví dụ một số văn bản đi năm 2016
95 H2.2.7.2 1 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng - gửi Thanh tra Bộ GD&ĐT 20/04/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
96 2 Báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2015 - 2016 24/06/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
97 H2.2.7.3 1 Các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.
98 2 Phần mềm Net - Office
99 H3.3.1.1 1 Các quyết định cho phép mở ngành từ năm 2012 đến 2016 24/01/2011 Bộ GD&ĐT
100 2 Quyết định ban hành CTĐT, điều chỉnh CTĐT 2011 07/03/2011 Phòng Đào tạo
101 3 Quyết định ban hành CTĐT, mở ngành năm 2014 24/11/2014 Phòng Đào tạo
102 4 Quyết định ban hành CTĐT, mở ngành năm 2016 31/05/2016 Phòng Đào tạo
103 H3.3.1.2 1 Bảng thống kê đặc trưng CTĐT thạc sĩ của trường 08/06/2017 Phòng Đào tạo Sau đại học
104 2 Quyết định ban hành CTĐT thạc sĩ năm 2012 30/01/2012 Phòng Đào tạo Sau đại học
105 3 Quyết định ban hành CTĐT thạc sĩ năm 2014 27/12/2014 Phòng Đào tạo Sau đại học
106 4 Danh mục chương trình khung các CTĐT bậc thạc sĩ ngành đào tạo thạc sĩ Phòng Đào tạo Sau đại học
107 H3.3.1.3 Danh mục ngành đào tạo tiến sĩ 29/05/2017 Phòng Đào tạo Sau đại học
108 H3.3.1.4 1 Đề án mở ngành Khoa học môi trường năm 2013 Khoa Môi trường và Tài nguyên
109 1 Đề án mở ngành Quản lý tài nguyên rừng Tháng 6/2016 Khoa Lâm nghiệp
110 H3.3.1.5 Danh mục ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (mở mới trong giai đoạn 2012-2016) 29/05/2017 Phòng Đào tạo Sau đại học
111 H3.3.1.6 Danh mục ngành đào tạo trình độ tiến sĩ (mở mới trong giai đoạn 2012-2016) 29/05/2017 Phòng Đào tạo Sau đại học
112 H3.3.1.7 1 Quy trình xây dựng CTĐT Phòng Đào tạo
113 2 Thông báo V/v xây dựng CTĐT ĐH cho khóa từ năm 2014 về trước 02/08/2013 Phòng Đào tạo
114 3 Quyết định ban hanh CTĐT hệ chính quy theo học chế tín chỉ 24/11/2014 Phòng Đào tạo
115 H3.3.1.8 Chương trình tiên tiến GDĐH ngành Công nghệ thực phẩm Năm 2009 Trường ĐHNL TPHCM
116 H3.3.1.9 1 Quyết định phê duyệt đề án chương trình đào tạo chất lượng cao 31/12/2014 Trường ĐHNL TPHCM
117 2 Các tờ trình đăng ký mở CTĐT chất lượng cao bậc đại học Các Khoa
118 H3.3.1.10 1 Báo cáo hồ sơ nghề nghiệp - CTĐT: Cơ điện tử Tháng 5/2017 Khoa Cơ khí Công nghệ
119 2 Báo cáo hồ sơ nghề nghiệp - CTĐT: Khoa học chăn nuôi 12/03/2015 Khoa Chăn nuôi - Thú y
120 3 Báo cáo hồ sơ nghề nghiệp - CTĐT: Nuôi trồng thủy sản 12/03/2015 Khoa Thủy Sản
121 4 Báo cáo hồ sơ nghề nghiệp - CTĐT: Lâm nghiệp 15/03/2015 Khoa Lâm nghiệp
122 5 Báo cáo hồ sơ nghề nghiệp - CTĐT: Khoa học cây trồng và bảo vệ thực vật 09/08/2013 Khoa Nông học
123 H3.3.1.11 1 Bảng thống kê đặc trưng của các CTĐT của trường 30/06/2017 Phòng Đào tạo
124 2 Báo cáo tổng kết KQ khảo sát thị trường lao động CTĐT POHE Ngành Lâm Sinh Tháng 3/2015 Trường ĐHNL TPHCM
125 3 Hồ sơ phát triển CTĐT POHE Ngành Chăn nuôi - Thú y theo định hướng nghề nghiệp Khoa Chăn nuôi - Thú y
126 H3.3.1.12 1 Bảng tổng hợp các ngành/chuyên ngành đào tạo mở từ năm 2012 - 2016 22/10/2013 Sở Giáo dục Đào tạo
127 2 Các quyết định mở ngành/chuyên ngành đào tạo từ năm 2012-2016
128 H3.3.1.13 1 Các Phiếu thẩm định CTĐT + Quản lý tài nguyên rừng + Khoa học môi trường Phòng Đào tạo
129 2 Kết quả khảo sát đánh giá CTĐT ngành Thú y và Biên bản họp chỉnh sửa CTĐT ngành Thú y Khoa Chăn nuôi - Thú y
130 H3.3.1.14 1 Các quyết định thành lập hội đồng thẩm định CTĐT ĐH Trường ĐHNL TPHCM
131 2 Biên bản hội thảo 16/06/2017 Khoa Chăn nuôi - Thú y
132 H3.3.2.1 1 Các bảng mô tả CTĐT hiện có của trường Phòng Đào tạo
133 H3.3.2.2 2 Sơ đồ cây các môn học
134 H3.3.2.3 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành ĐT trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy của trường ĐHNL TPHCM 30/12/2010 Phòng Đào tạo
135 H3.3.2.4 1 Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy đào tạo theo hệ thống tin chỉ từ khóa 2014 24/04/2015 Phòng Đào tạo
136 2 Thông báo triển khai và áp dụng chuẩn đầu ra tin học theo chuẩn quốc tế IC3 28/09/2016 Phòng Đào tạo
137 H3.3.2.5 Quyết định ban hành danh sách các môn học sử dụng tiếng Anh 23/09/2016 Phòng Đào tạo
138 H3.3.2.6 1 Đề cương chi tiết các môn học thuộc khoa Kinh tế Khoa Kinh tế
139 2 Đề cương chi tiết các môn học thuộc khoa Môi trường và tài nguyên - Quy hoạch môi trường Khoa Môi trường và Tài nguyên
140 3 Đề cương chi tiết các môn học thuộc bộ môn Công nghệ Sinh học Khoa Chăn nuôi - Thú y
141 4 Đề cương chi tiết các môn học thuộc khoa Lâm nghiệp - Quản lý tài nguyên rừng Khoa Lâm nghiệp
142 5 Đề cương chi tiết các môn học thuộc khoa Môi trường và tài nguyên - Ô nhiễm không khí và tiếng ồn Khoa Môi trường và Tài nguyên
143 6 Đề cương chi tiết môn học Thông tin địa lý Khoa Môi trường và Tài nguyên
144 7 Đề cương chi tiết môn học Hóa học môi trường Khoa công nghệ môi trường
145 8 Đề cương chi tiết môn học Mạng lưới cấp nước Khoa Công nghệ môi trường
146 H3.3.2.7 Tập sách POHE - CTĐT theo định hướng nghề nghiệp Tháng 10/2009 Phòng Đào tạo
147 H3.3.2.8 Quyết định ban hành CTĐT ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (năm 2009) 22/09/2009 Phòng Đào tạo
148 H3.3.2.9 Nghị quyết về công tác nâng cao chất lượng đào tạo của Trường ĐHNL TPHCM 28/03/2016 Đảng bộ trường ĐH Nông Lâm TPHCM
149 H3.3.2.10 1 Biên bản họp hoàn thiện chương trình ĐT áp dụng từ khóa 2014 trở về sau 28/08/2014 Phòng Đào tạo
150 2 Biên bản họp thông qua CTĐT các ngành thuộc: - Khoa Cơ khí - công nghệ - Khoa Công nghệ thực phẩm - Khoa Môi trường và tài nguyên - Bộ môn Công nghệ sinh học Các Khoa
151 H3.3.3.1 Quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH 05/08/2015 Bộ GD&ĐT
152 H3.3.3.2 Quyết định Ban hành khung CTĐT ĐH CQ hệ liên thông từ CĐ lên ĐH 03/11/2016 Phòng Đào tạo
153 H3.3.3.3 Quyết định Ban hành khung CTĐT ĐH hệ vừa làm vừa học 30/12/2016 Phòng Đào tạo
154 H3.3.3.4 Danh sách viên chức toàn trường Phòng Tổ chức Cán bộ
155 Danh sách cán bộ tham gia giảng dạy Phòng Tổ chức Cán bộ
156 H3.3.3.5 Quyết định ban hành quy chế học vụ áp dụng cho bậc ĐH và CĐ hệ CQ tại trường ĐHNL TPHCM 23/07/2014 Phòng Đào tạo
157 H3.3.3.6 Bảng kế hoạch giảng dạy các năm học giai đoạn 2012-2016 Phòng Đào tạo
158 H3.3.3.7 Lịch thi lớp Chăn nuôi - Thú y (VLVH) Phòng Đào tạo
159 H3.3.4.1 Bảng đối chiếu so sách CTĐT các phiên bản xây dựng 27/04/2017 Phòng Đào tạo
160 H3.3.4.2 Báo cáo đánh giá CTĐT xây dựng năm 2011 07/01/2014 Phòng Đào tạo
161 H3.3.4.3 Kế hoạch điều chỉnh, hoàn thiện CTĐT năm 2017-2018 30/06/2017
162 H3.3.4.4 Danh sách các CTĐT tham khảo 01/02/2013 Phòng Đào tạo
163 H3.3.4.5 Kết luận tọa đàm liên kết đào tạo 03/06/2015 Phòng Đào tạo
164 H3.3.5.1 Thông báo tuyển sinh năm 2015 (Liên thông CĐ lên ĐH) 06/02/2015 Phòng Đào tạo
165 H3.3.5.2 1 Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ đào tạo ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ 16/04/2015 Bộ GD&ĐT
166 2 Quyết định ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 27/12/2014 Phòng Đào tạo Sau đại học
167 H3.3.5.3 Quyết định công nhận các môn học tương đương 30/03/2016 Phòng Đào tạo
168 H3.3.5.4 CTĐT ĐH Liên thông các ngành thuộc khoa Kinh tế 03/11/2016 Phòng Đào tạo
169 H3.3.5.5 Quyết định ban hành Quy chế học vụ - Trường ĐHNL TPHCM TP. Hồ Chí Minh  23/07/2014 Phòng Đào tạo
170 H3.3.5.6 Điều 19 - Học cùng lúc 2 chương trình (trích Quyết định ban hành quy chế học vụ áp dụng cho bậc ĐH và CĐ hệ CQ tại trường ĐHNL TPHCM) 23/07/2014 Phòng Đào tạo
171 H3.3.5.7 Bảng thống kê số lượng SV chuyển đổi hệ Đào tạo / Bậc đào tạo 27/04/2017 Phòng Đào tạo
172 H3.3.5.8 1 Bản thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐHNL TPHCM và trường ĐH Bạc Liêu 28/02/2013 Trường Đại học Bạc Liêu
173 2 Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Trường ĐHNL TPHCM về triển khai Kế hoạch chi tiết hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông và Nhà trường 04/03/2014 UBND Tỉnh Đắk Nông
174 3 Văn bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐHNL TPHCM và trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI 24/02/2017 Trường ĐHNL TPHCM
175 H3.3.5.9 Danh mục các chương trình liên thông - Liên kết đào tạo tại các Cơ sở 12/04/2017 Phòng Đào tạo
176 H3.3.5.10 Sổ tay học viên cao học trường ĐHNL TPHCM Năm 2014 Phòng Đào tạo Sau đại học
177 H3.3.5.11 Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các môn bổ sung kiến thức của các chuyên ngành dự tuyển trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2016 của khoa: Thủy sản, Công nghệ hóa học, Kinh tế, Lâm nghiệp, Môi trường và tài nguyên, Công nghệ thực phẩm, Chăn nuôi - Thú y Phòng Đào tạo Sau đại học
178 H3.3.5.12 1 Bảng thống kê các chương trình hợp tác về đào tạo, trao đổi với các đối tác nước ngoài ( giai đoạn 2012 - 2016) 20/06/2017 Phòng Hợp tác quốc tế
179 2 Chương trình hợp tác về ĐT, trao đổi với các đối tác nước ngoài từ năm 2012 - 2016 Phòng Hợp tác quốc tế
180 H3.3.6.1 Biên bản tổng hợp hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện học chế tín chỉ (năm 2011) 04/11/2011 Trường ĐHNL TPHCM
181 H3.3.6.2 Biên bản họp về hoàn thiện CTĐT theo hệ thống tín chỉ (năm 2011) 21/11/2011 Phòng Đào tạo
182 H3.3.6.3 Báo cáo đánh giá chất lượng đào tạo của trường ĐHNL TPHCM giai đoạn 2011-2015 31/12/2015 Phòng Đào tạo
183 H3.3.6.4 Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo 2016 - 2020 22/03/2016 Phòng Đào tạo
184 H3.3.6.5 Bảng thống kê số lượt sinh viên tốt nghiệp (2012-2016) 05/01/2017 Phòng Đào tạo
185 H3.3.6.6 Bảng thống kê sinh viên học cùng lúc 2 CTĐT (2012-2016) Phòng Đào tạo
186 H4.4.1.1 1 Danh sách công nhận nghiên cứu sinh năm 2012 đến 2016 16/10/2012 Phòng Đào tạo Sau đại học
187 2 Quyết định công nhận học viên cao học khóa 2012 đến 2016 12/11/2012 Phòng Đào tạo Sau đại học
188 H4.4.1.2 1 Biên bản họp xét chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 09/06/2014
189 2 Biên bản họp xét chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 13/05/2016
190 H4.4.1.3 Xác nhận thông tin Bộ GD&ĐT
191 H4.4.1.4 1 Báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 30/11/2014 Phòng Đào tạo
192 2 Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 17/11/2015 Phòng Đào tạo
193 3 Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 30/10/2016 Phòng Đào tạo
194 H4.4.1.5 Bảng thống kê về số lượng lớp, số người học của hệ đào tạo ĐH và sau ĐH 30/06/2017 Phòng Đào tạo
195 H4.4.1.6 1 Bảng thống kê về số lượng lớp, số người học của Trung tâm Ngoại ngữ TT Ngoại ngữ
196 2 Bảng thống kê về số lượng lớp, số người học của Trung tâm Tin học 14/08/2017 TT Tin học ứng dụng
197 H4.4.2.1 Tài liệu Hội thảo sơ kết triển khai đào tạo theo hệ thống tin chỉ Tháng 10/2010 Trường ĐHNL TPHCM
198 H4.4.2.2 1 Các bảng điểm mẫu Phòng Đào tạo
199 2 Bảng thống kê số lượng sinh viên đăng ký các môn học theo từng học kỳ (2012-2016) 10/08/2017 Phòng Đào tạo
200 H4.4.2.3 Quyết định ban hành quy chế học vụ áp dụng cho bậc ĐH và CĐ hệ CQ tại trường ĐHNL TPHCM 23/07/2014 Phòng Đào tạo
201 H4.4.3.1 Quyết định ban hành quy định về khảo sát ý kiến của người học đối với hoạt động giảng dạy của trường ĐHNL TPHCM 21/04/2016 TT Khảo thí và ĐBCL
202 H4.4.3.2 1 Thông báo V/v đánh giá xếp loại viên chức người lao động 2014 12/12/2014 Phòng Tổ chức Cán bộ
203 2 Hướng dẫn đánh giá thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015 và 2015-2016 11/05/2015 Hội đồng thi đua khen thưởng
204 H4.4.3.3 1 Báo cáo chất lượng giảng dạy - Bộ môn Công nghệ sinh học 22/05/2017 Bộ môn Công nghệ sinh học
205 2 Báo cáo chất lượng giảng dạy - Khoa Môi trường và Tài nguyên 24/05/2017 Khoa Môi trường và Tài nguyên
206 3 Báo cáo chất lượng giảng dạy - Khoa Lâm nghiệp 15/03/2017 Khoa Lâm nghiệp
207 4 Báo cáo chất lượng giảng dạy - Khoa Kinh tế Khoa Kinh tế
208 5 Báo cáo chất lượng giảng dạy - Khoa Công nghệ thực phẩm Khoa Công nghệ thực phẩm
209 6 Tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá môn học (sinh viên đang theo học) 02/03/2015 Khoa Chăn nuôi - Thú y
210 H4.4.3.4 Kế hoạch và phương hướng cải tiến PPGD (trích Chiến lược phát triển trường ĐHNL TPHCM giai đoạn 2011-2020) Tháng 5/2011 Trường ĐHNL TPHCM
211 H4.4.3.5 Thời khóa biểu lớp nghiệp vụ sư phạm năm 2016 Trường ĐHSP TPHCM
212 H4.4.3.6 Danh sách GV nhận chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm năm 2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
213 H4.4.3.7 Điều 20: Đánh giá học phần (trích Quy chế học vụ áp dụng cho bậc ĐH và CĐ hệ CQ tại trường ĐHNL TPHCM) 23/07/2014 Phòng Đào tạo
214 H4.4.4.1 Các văn bản liên quan đến công tác ra đề thi, coi thi, thành lập hội đồng thi 04/12/2012 TT Khảo thí và ĐBCL
215 H4.4.4.2 1 Thông báo góp ý xây dựng ngân hàng đề thi 16/05/2016 TT Khảo thí và ĐBCL
216 2 Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần cho sinh viên bậc ĐH 02/06/2016 TT Khảo thí và ĐBCL
217 3 Triển khai kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi 29/09/2016 TT Khảo thí và ĐBCL
218 H4.4.4.3 Các báo cáo tổng kết công tác thi học kỳ tại PH Gia Lai, Ninh Thuận và tại Trường 03/12/2015 TT Khảo thí và ĐBCL
219 H4.4.4.4 Bảng thống kê tình trạng nộp điểm thi kết thúc học phần 30/06/2017 Phòng Đào tạo
220 H4.4.4.5 Điều 26: Thông báo Kết quả học tập (trích Quy chế học vụ áp dụng cho bậc ĐH và CĐ hệ CQ tại trường ĐHNL TPHCM) 23/07/2014 Phòng Đào tạo
221 H4.4.4.6 Quy trình thủ tục giải quyết công việc tại phòng Đào tạo (Trích Quyết định ban hành quy trình, thủ tục giải quyết công việc tại các phòng chức năng thuộc trường ĐHNL TPHCM) 05/04/2016 Phòng Đào tạo
222 H4.4.5.1 1 Hình ảnh hệ thống Quản lý đào tạo - Edusoft
223 2 Quy trình tiếp nhận kết quả đánh giá, công bố kết quả, lưu trữ kết quả 31/12/2013 Phòng Đào tạo
224 H4.4.5.2 1 Quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 15/08/2007 Bộ GD&ĐT
225 2 Thông tư số 08/ 2011/TT-BGDĐT: Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng 17/02/2011 Bộ GD&ĐT
226 3 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 27/12/2012 Bộ GD&ĐT
227 4 Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học 24/10/2013 Chính phủ
228 H4.4.5.3 Điều 29 - Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp (trích Quyết định ban hành quy chế học vụ áp dụng cho bậc ĐH và CĐ hệ CQ tại trường ĐHNL TPHCM) 23/07/2014 Phòng Đào tạo
229 H4.4.5.4 1 Quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2014 08/07/2014 Phòng Đào tạo
230 2 Quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2015 31/12/2015 Phòng Đào tạo
231 H4.4.5.5 Hình ảnh website đăng tải thông tin tốt nghiệp của sinh viên: http://pdt.hcmuaf.edu.vn/pdt-11440-1/vn/bdanh-sach-sinh-vien-tot-nghiep-cac-namb.html
232 H4.4.5.6 1 Sổ phát bằng tốt nghiệp ĐH năm 2014 20/05/2014 Phòng Đào tạo
233 2 Quy định ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 20/06/2007 Bộ GD&ĐT
234 3 Báo cáo quá trình đào tạo ĐH liên thông chính quy 2013 12/08/2015 Phòng Đào tạo
235 4 Các biên bản kiểm kê, hủy văn bằng. 10/08/2011 Phòng Đào tạo
236 H4.4.5.7 1 Báo cáo tình hình cấp phát văn bằng tốt nghiệp ĐH-CĐ năm 2012 04/04/2013 Phòng Đào tạo
237 2 Báo cáo tình hình cấp phát văn bằng tốt nghiệp ĐH-CĐ năm 2013 23/01/2014 Phòng Đào tạo
238 3 Báo cáo tình hình cấp phát văn bằng tốt nghiệp ĐH-CĐ năm 2014 19/06/2015 Phòng Đào tạo
239 4 Báo cáo tình hình cấp phát văn bằng tốt nghiệp ĐH-CĐ năm 2015 23/03/2016 Phòng Đào tạo
240 5 Báo cáo tình hình cấp phát văn bằng tốt nghiệp ĐH-CĐ năm 2016 07/03/2017 Phòng Đào tạo
241 H4.4.6.1 1 Hình chụp Edusoft các phân hệ CTĐT, GV, CSVC
242 2 Cấu trúc của CSDL, quy mô CSDL và hiệu quả sử dụng CDSL trong công tác quản lý đào tạo. Phòng Đào tạo
243 H4.4.6.2 Kế hoạch hoạt động điều tra, đánh giá kết quả việc làm của SV các năm 2012; 2014; 2016 TT HTSV&QHDN
244 H4.4.6.3 1 Phiếu khảo sát kết quả việc làm của SV các năm 2012; 2014; 2016 TT HTSV&QHDN
245 2 Đánh giá kết quả việc làm của sinh viên và đánh giá của đơn vị tuyển dụng (năm 2012 và 2014) TT HTSV&QHDN
246 H4.4.7.1 Bảng thống kê về các khảo sát ý kiến cựu sinh viên và người tuyển dụng lao động (2012-2016) TT HTSV&QHDN
247 H4.4.7.2 Bảng thống kê các buổi họp mặt của nhà tuyển dụng và cựu sinh viên (2012-2016) 08/09/2015 TT HTSV&QHDN
248 H5.5.1.1 1 Kế hoạch tuyển dụng năm 2014 16/12/2014 Phòng Tổ chức Cán bộ
249 2 Kế hoạch tuyển dụng năm 2016 - Đợt 1 15/04/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
250 3 Kế hoạch tuyển dụng năm 2016 - Đợt 2 Phòng Tổ chức Cán bộ
251 H5.5.1.2 Bảng thống kê số lượng tuyển mới (GV, NV) theo đơn vị trong giai đoạn 2012-2016 18/05/2017 Phòng Tổ chức Cán bộ
252 H5.5.1.3 Bảng tổng hợp về sự thay đổi nhân sự tại trường (2012-2016) 18/05/2017 Phòng Tổ chức Cán bộ
253 H5.5.1.4 1 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước đối với viên chức và người lao động 26/09/2014 Phòng Tổ chức Cán bộ
254 2 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước đối với viên chức và người lao động, ban hành kèm QĐ số 1384/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 28/5/2015 01/06/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
255 3 Thông báo V/v đăng ký các lớp bồi dưỡng kiến thức 01/10/2013 Phòng Tổ chức Cán bộ
256 H5.5.1.5 Điều 27: Hỗ trợ tài chính, khuyến khích học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ (Trích Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016) 10/05/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
257 H5.5.1.6 1 Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT 19/09/2014 Bộ GD&ĐT
258 2 Thông báo về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo trường 05/01/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
259 H5.5.1.7 Báo cáo kết quả thực hiện công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo trường nhiệm kỳ 2017-2022 14/11/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
260 H5.5.1.8 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc và các bộ phận của các đơn vị trực thuộc trường ĐHNL TPHCM 01/04/2014 Phòng Tổ chức Cán bộ
261 H5.5.1.9 Quyết định V/v ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức người lao động Trường ĐHNL TPHCM 27/10/2014 Phòng Tổ chức Cán bộ
262 H5.5.1.10 Các thông báo tuyển dụng trên báo Phòng Tổ chức Cán bộ
263 H5.5.1.11 1 Quyết định thành lập hội đồng thi tuyển viên chức năm 2013 24/10/2013 Phòng Tổ chức Cán bộ
264 2 Quyết định thành lập hội đồng thi tuyển viên chức năm 2015 11/02/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
265 3 Quyết định thành lập hội đồng thi tuyển viên chức năm 2016 24/05/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
266 H5.5.1.12 Quyết định V/v thành lập các tiểu ban của HĐ thi tuyển viên chức 04/12/2013 Phòng Tổ chức Cán bộ
267 H5.5.1.13 Kết quả thi tuyển viên chức các năm 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
268 H5.5.2.1 1 Quyết định V/v ban hành 28/05/2013 Phòng Tổ chức Cán bộ
269 2 Quyết định V/v ban hành 28/05/2013 Phòng Tổ chức Cán bộ
270 H5.5.2.2 Biên bản kiểm tra về việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác cải cách hành chính năm 2015 10/11/2015 Đoàn kiểm tra - Bộ GD&ĐT
271 H5.5.2.3 1 Báo cáo công tác thanh tra trong các năm 2011-2012 đến 2015-2016 Phòng Thanh tra
272 2 Công văn phản hồi của Phòng thanh tra về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời thắc mắc 11/10/2016 Phòng Thanh tra
273 H5.5.2.4 1 Thông báo V/v lấy ý kiến xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ các năm 2013; 2017 Trường ĐHNL TPHCM
274 2 Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý xây dựng quy chế giảng viên 18/12/2013 Trường ĐHNL TPHCM
275 H5.5.2.5 Bảng thống kê số liệu trả lời trực tuyến qua các năm 10/05/2017 Phòng Hành chính
276 H5.5.2.6 Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị trong hội nghị các bộ viên chức (2012-2016) Trường ĐHNL TPHCM
277 H5.5.3.1 Các quy định về chi tiêu nội bộ năm 2016 - Quy định chế độ làm việc, nghĩa vụ và quyền lợi của giảng viên trường ĐHNL TPHCM - Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động trường ĐHNL TPHCM 10/05/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
278 H5.5.3.2 Bảng thống kê số lượng cán bộ giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (2012-2016) 15/08/2017 Phòng Tổ chức Cán bộ
279 H5.5.3.3 Hồ sơ hoàn ứng kinh phí dự hội thảo GV. Phòng Kế hoạch tài chính
280 H5.5.3.4 1 Quyết định cử đi học 29/08/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
281 2 Các quyết định cử viên chức đi đào tạo sau tiến sĩ tại nước ngoài Phòng Tổ chức Cán bộ
282 3 Các quyết định cử CB đi học tập, công tác ở nước ngoài Phòng Tổ chức Cán bộ
283 4 _Danh sách viên chức trường ĐHNL TPHCM đã học tập dài hạn ở nước ngoài (đến tháng 3/2017) _Danh sách viên chức trường ĐHNL TPHCM đang học tập dài hạn ở nước ngoài (Đến tháng 3/2017) Tháng 3/2017 Phòng Tổ chức Cán bộ
284 H5.5.3.5 1 Bảng thống kê số lượng cử viên chức đi tập huấn trong và ngoài nước, đi làm chuyên gia, sau tiến sĩ 15/08/2017 Phòng Tổ chức Cán bộ
285 2 Bảng thống kê số lượng giảng viên cử đi học ở nước ngoài 15/08/2017 Phòng Tổ chức Cán bộ
286 H5.5.3.6 Các thông báo & Quyết định về phụ cấp tăng thêm đ/v viên chức đạt học hàm GS, PGS, học vị tiến sĩ Phòng Tổ chức Cán bộ
287 H5.5.4.1 1 Danh sách trích ngang lý lịch viên chức quản lý của trường 18/05/2017 Phòng Tổ chức Cán bộ
288 2 Quy trình và hồ sơ đánh giá viên chức quản lý Phòng Tổ chức Cán bộ
289 H5.5.4.2 Danh sách cán bộ quản lý được cử đi học lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm 02/08/2012 Phòng Tổ chức Cán bộ
290 H5.5.4.3 Báo cáo đánh giá, phân loại viên chức, lao động hợp đồng năm 2015 30/12/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
291 H5.5.4.4 Báo cáo tổng kết thi đua - khen thưởng của trường ĐHNL TPHCM trong 5 năm (2010 - 2015) và phương hướng (2015-2020) 08/07/2015 Trường ĐHNL TPHCM
292 H5.5.5.1 Bảng thống kê số lượng CB - GV và NV của trường Phòng Tổ chức Cán bộ
293 H5.5.5.2 Danh sách trích ngang giảng viên cơ hữu các khối ngành Phòng Đào tạo
294 H5.5.5.3 Bảng thống kê tỷ lệ sinh viên / khoa đào tạo của trường 30/06/2017 Phòng Đào tạo
295 H5.5.5.4 Bảng thống kê giờ giảng theo học kỳ (2012-2016) 15/08/2017 Phòng Đào tạo
296 H5.5.6.1 Bảng thống kê kết quả đánh giá giám sát CBGV sau thời gian tuyển dụng (2012-2016) 18/05/2017 Phòng Tổ chức Cán bộ
297 H5.5.6.2 1 Bảng thống kê môn học do Khoa/ Bộ môn phụ trách (2012-2016) 15/08/2017 Phòng Đào tạo
298 2 Thời khóa biểu CBDG năm học 2012-2013 Phòng Đào tạo
299 3 Thời khóa biểu CBDG năm học 2013-2014 Phòng Đào tạo
300 4 Thời khóa biểu CBDG năm học 2014-2015 Phòng Đào tạo
301 5 Thời khóa biểu CBDG năm học 2015-2016 Phòng Đào tạo
302 6 Thời khóa biểu CBDG năm học 2016-2017 Phòng Đào tạo
303 H5.5.6.3 1 Lý lịch khoa học - Ngành QL Tài nguyên Rừng Trường ĐHNL TPHCM
304 2 Lý lịch khoa học - Ngành Khoa học Môi trường Trường ĐHNL TPHCM
305 H5.5.6.4 Danh sách CB-VC tham gia các lớp triết học, tiếng Anh (2012, 2014) Phòng Tổ chức Cán bộ
306 H5.5.7.1 Bảng thống kê số lượng CB-GV và NV theo thâm niên công tác 18/05/2017 Phòng Tổ chức Cán bộ
307 H5.5.7.2 Quy định về chế độ làm việc, nghĩa vụ và quyền lợi của giảng viên trường ĐHNL TPHCM 25/06/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
308 H5.5.8.1 Thống kê đội ngũ chuyên viên và danh sách trích ngang 18/05/2017 Phòng Tổ chức Cán bộ
309 H5.5.8.2 1 Quyết định ban hành quy chế đánh giá công chức, viên chức và người lao động của Trường ĐHNL TPHCM 19/02/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
310 2 Danh mục hồ sơ cá nhân của một số chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ
311 H5.5.8.3 Danh sách, quyết định cử chuyên viên tham gia các lớp bồi dưỡng 24/11/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
312 H5.5.8.4 Thống kê kết quả đánh giá viên chức 18/05/2017 Phòng Tổ chức Cán bộ
313 H6.6.1.1 1 Sổ tay sinh viên năm 2012 Phòng Công tác Sinh viên
314 2 Sổ tay sinh viên năm 2013 Phòng Công tác Sinh viên
315 3 Sổ tay sinh viên năm 2014 Phòng Công tác Sinh viên
316 4 Sổ tay sinh viên năm 2015 Phòng Công tác Sinh viên
317 5 Sổ tay sinh viên năm 2016 Phòng Công tác Sinh viên
318 H6.6.1.2 Điều 18: Giờ lên lớp (trích Quyết định ban hành quy chế học vụ áp dụng cho bậc ĐH và CĐ hệ CQ tại trường ĐHNL TPHCM) 23/07/2014 Phòng Đào tạo
319 H6.6.1.3 Website của khoa/bộ môn có thông tin về môn học
320 H6.6.1.4 Kế hoạch tuần SHCD từ năm 2011-2012 đến năm 2015 - 2016 31/08/2011 Phòng Công tác Sinh viên
321 H6.6.1.5 Bảng thống kê số lượng sinh viên tham gia tuần SHCD đầu khóa 02/06/2017 Phòng Công tác Sinh viên
322 H6.6.1.6 Thống kế kết quả Tuần SHCD 01/03/2017 Phòng Công tác Sinh viên
323 H6.6.1.7 Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng hệ thống thư điện tử của trường ĐHNL TPHCM 26/12/2012 Phòng Hành chính
324 H6.6.2.1 1 Quyết định MGHP năm học 2011-2012 19/04/2012 Phòng Đào tạo
325 2 Quyết định MGHP năm học 2012-2013 13/11/2012 Phòng Đào tạo
326 3 Quyết định MGHP năm học 2013-2014 20/12/2013 Phòng Công tác Sinh viên
327 4 Quyết định MGHP năm học 2014-2015 16/03/2015 Phòng Công tác Sinh viên
328 5 Quyết định MGHP năm học 2015-2016 23/03/2016 Phòng Công tác Sinh viên
329 H6.6.2.2 Bảng thống kê số lượng sinh viên được hưởng chế độ chính sách từ năm 2012 đến 2016 Phòng Công tác Sinh viên
330 H6.6.2.3 1 Danh sách sinh viên tham gia BHYT năm 2013 - 2014 - 2015 Trạm Y tế
331 2 Danh sách sinh viên khám sức khỏe HS-SV trường ĐHNL TPHCM (2013 - 2014 - 2015) Trạm Y tế
332 3 Danh sách sinh viên tham gia BHTN năm học 2012 - 2013 đến 2015 - 2016 Phòng Công tác Sinh viên
333 H6.6.2.4 Hợp đồng Khám sức khỏe từ năm 2012 đến 2017 Trạm Y tế
334 H6.6.2.5 Hợp đồng BHYT các năm từ 2012 đến 2017 Trạm Y tế
335 H6.6.2.6 1 Báo cáo tổng kết năm học 2011 - 2012 đến 2015 - 2016 Trạm Y tế
336 2 Lịch trực ngoài giờ từ năm 2014 đến 2016 Trạm Y tế
337 3 Thống kê số liệu khám chữa bệnh và sơ cấp cứu 09/04/2017 Trạm Y tế
338 H6.6.2.7 Các kế hoạch tổ chức các giải bóng đá do Đoàn thanh niên tổ chức. Đoàn Thanh niên
339 H6.6.2.8 Các chương trình văn nghệ do Đoàn thanh niên tổ chức Đoàn Thanh niên
340 H6.6.2.9 Giải bóng đá sinh viên khu vực 8 - Năm 2015 06/08/2015 Hội thể thao ĐH và CN Việt nam
341 H6.6.2.10 Bảng thống kê số lượng sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa thể thao tại trường (2012-2016) Phòng Công tác Sinh viên
342 H6.6.2.11 Bằng khen của Ban GĐ công an TPHCM về an ninh trật tự 28/12/2015 Công An TPHCM
343 H6.6.3.1 Bảng thống kê về công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học 26/05/2017 Đoàn Thanh niên
344 H6.6.3.2 Thông tư ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ ĐH hệ chính qui 12/08/2015 Bộ GD&ĐT
345 H6.6.3.3 Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên trong: năm 2011-2012 đến 2015-2016 24/02/2012 Phòng Công tác Sinh viên
346 H6.6.3.4 1 Các quyết định công nhận khen thưởng tốt nghiệp từ năm 2013 đến 2016 Phòng Đào tạo
347 2 Các quyết định về việc kỷ luật sinh viên Phòng Công tác Sinh viên
348 H6.6.4.1 Chương trình Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường ĐHNL TPHCM năm học 2015-2017; 2016-2017 Đoàn Thanh niên
349 H6.6.4.2 Bảng tổng hợp danh sách tham gia một số chương trình của Đoàn - Hội trường Đoàn Thanh niên
350 H6.6.4.3 1 Thống kê số lượng sinh viên tham gia hiến máu 02/06/2017 Phòng Công tác Sinh viên
351 2 Báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2012-2014 06/10/2014 Đoàn Thanh niên
352 3 Bằng khen về hoạt động chiến dịch tình nguyện 09/09/2017
353 H6.6.4.4 Bảng thống kê về số lượng đoàn viên; đảng viên là sinh viên; đối tượng đảng, hội sinh viên 26/09/2017 Đoàn Thanh niên
354 H6.6.4.5 1 Quyết định thành lập chi bộ sinh viên Đảng Ủy Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
355 2 Bảng tổng hợp các thông báo học các lớp cảm tình Đảng, Bồi dưỡng nhận thức về Đảng CSVN Đoàn Thanh niên
356 H6.6.4.6 Danh sách tổ tu dưỡng hạt giống đỏ 26/05/2017 Đoàn Thanh niên
357 H6.6.4.7 Bảng thống kê và các báo cáo liên quan đến công tác phát triển Đảng trong sinh viên Chi bộ Đoàn thể sinh viên
358 H6.6.5.1 1 Quy định công tác CVHT tại trường ĐHNL TPHCM 07/03/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
359 2 Danh sách CVHT từ năm học 2011 - 2012 đến 2015-2016 Phòng Công tác Sinh viên
360 H6.6.5.2 1 Hế thống phần mềm đánh giá Điểm rèn luyện, Cố vấn học tập, Đăng ký giấy xác nhận sinh viên Phòng Công tác Sinh viên
361 2 Báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống đánh giá điểm rèn luyện 14/08/2017 Phòng Công tác Sinh viên
362 H6.6.5.3 1 Kế hoạch tổ chức tập huấn sử dụng thư viện - tìm kiếm tài liệu năm 2014; 2015; 2016 Thư viện
363 2 Tài liệu tập huấn sử dụng thư viện - tìm kiếm tài liệu Thư viện
364 H6.6.5.4 1 Quy định tín dụng đối với học sinh, sinh viên 27/09/2007 Chính phủ
365 2 Quyết định & Tổng hợp số lượng sinh viên nhận HBKK năm 2011 - 2012 01/12/2011 Phòng Đào tạo
366 3 Quyết định & Danh sách sinh viên nhận HBKK năm 2012 - 2013 14/01/2013 Phòng Đào tạo
367 4 Quyết định & Danh sách sinh viên nhận HBKK năm 2013 - 2014 27/06/2014 Phòng Công tác Sinh viên
368 5 Quyết định & Danh sách sinh viên nhận HBKK năm 2014 - 2015 07/06/2015 Phòng Công tác Sinh viên
369 6 Quyết định & Danh sách sinh viên nhận HBKK năm 2015 - 2016 Phòng Công tác Sinh viên
370 H6.6.5.5 Kế hoạch hoạt động tổ tư vấn tâm lý học đường 07/11/2011 Phòng Công tác Sinh viên
371 H6.6.5.6 1 Danh sách sinh viên trường ĐHNL TPHCM ở KTX Cỏ may năm học 2016-2017 Ký túc xá cỏ may
372 2 Giấy xác nhận giới thiệu sinh viên vào ở KTX (Khu B - ĐH Quốc gia TPHCM) Phòng Công tác Sinh viên
373 H6.6.5.7 Bảng thống kê & danh sách các đầu học bổng đồng hành cùng sinh viên từ năm 2012 đến 2016 15/09/2017 Phòng Công tác Sinh viên
374 H6.6.5.8 Tổ chức học và thi bằng A1 TT HTSV&QHDN
375 H6.6.5.9 Hỗ trợ mua vé xe, vé tàu TT HTSV&QHDN
376 H6.6.5.10 Thông tin tuyển dụng bán thời gian TT HTSV&QHDN
377 H6.6.5.11 Bản tin FM việc học - việc làm TT HTSV&QHDN
378 H6.6.5.12 Quy định của CLB kết nối thành công 08/02/2012 CLB Kết nối Thành công
379 H6.6.6.1 Báo cáo tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2015 - 2016. 01/03/2016 Phòng Công tác Sinh viên
380 H6.6.6.2 Bảng thống kê số lượt tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước 26/05/2017 Đoàn Thanh niên
381 H6.6.6.3 Thống kê các buổi nói chuyện chuyên đề 26/05/2017 Đoàn Thanh niên
382 H6.6.6.4 Kế hoạch giao lưu đối thoại với lãnh đạo Nhà trường Phòng Công tác Sinh viên
383 H6.6.6.5 1 Bảng thống kê danh sách các các hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn 09/09/2017 Đoàn Thanh niên
384 2 Các hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn cho Đoàn TN, Hội SV năm 2012 Đoàn Thanh niên
385 3 Các hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn cho Đoàn TN, Hội SV năm 2013 Đoàn Thanh niên
386 4 Các hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn cho Đoàn TN, Hội SV năm 2014 Đoàn Thanh niên
387 5 Các hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn cho Đoàn TN, Hội SV năm 2015 Đoàn Thanh niên
388 6 Các hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn cho Đoàn TN, Hội SV năm 2016 Đoàn Thanh niên
389 7 Các hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn cho Đoàn TN, Hội SV năm 2017 Đoàn Thanh niên
390 H6.6.7.1 1 Quyết định thành lập Trung tâm HTSV & QHDN 04/06/2007 Phòng Tổ chức Cán bộ
391 2 Chức năng nhiệm vụ Trung tâm HTSV & QHDN (trích: Quy định tạm thời về hệ thống tổ chức và quản lý) 14/07/2008 Phòng Tổ chức Cán bộ
392 H6.6.7.2 Báo cáo tổng kết hoạt động của TT HTSV & QHDN năm 2012-2016 TT HTSV&QHDN
393 H6.6.7.3 Thống kê kết quả ngày hội việc làm 10/04/2017 TT HTSV&QHDN
394 H6.6.7.4 1 Kế hoạch & danh sách doanh nghiệp tham gia tổ chức ngày hội việc làm năm 2012 09/03/2012 TT HTSV&QHDN
395 2 Kế hoạch & danh sách doanh nghiệp tham gia tổ chức ngày hội việc làm năm 2013 25/05/2013 TT HTSV&QHDN
396 3 Kế hoạch & danh sách doanh nghiệp tham gia tổ chức ngày hội việc làm năm 2014 01/04/2014 TT HTSV&QHDN
397 4 Kế hoạch & danh sách doanh nghiệp tham gia tổ chức ngày hội việc làm năm 2015 08/09/2015 TT HTSV&QHDN
398 5 Kế hoạch & danh sách doanh nghiệp tham gia tổ chức ngày hội việc làm năm 2016 10/10/2016 TT HTSV&QHDN
399 H6.6.7.5 Các kế hoạch giao lưu, tuyển dụng giữa doanh nghiệp và sinh viên trong các năm 2012 - 2016 TT HTSV&QHDN
400 H6.6.7.6 Kế hoạch chương trình Phỏng vấn thử - Thành công thật năm 2013 và 2016 TT HTSV&QHDN
401 H6.6.7.7 Thông báo thực tập cho SV (thực hành, thực tế, thực tập tại doanh nghiệp) Các doanh nghiệp
402 H6.6.7.8 Cẩm nang tuyển sinh Phòng Đào tạo
403 H6.6.8.1 Thông tin tuyển dụng giai đoạn 2012-2016 Các doanh nghiệp
404 H6.6.9.1 Kế hoạch thăm dò ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong năm học 2011 - 2012; 2013 - 2014; 2014 - 2015 Phòng Công tác Sinh viên
405 H6.6.9.2 Phiếu câu hỏi thăm dò ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong năm học 2012 - 2013; 2013 - 2014; 2014 - 2015 Phòng Công tác Sinh viên
406 H6.6.9.3 1 Kế hoạch và báo cáo tổng kết kết quả khảo sát ý kiến sinh viên năm học 2011 - 2012 27/01/2012 Phòng Công tác Sinh viên
407 2 Báo cáo kết quả khảo sát y kiến sinh viên năm học 2012 - 2013 27/06/2013 Phòng Công tác Sinh viên
408 3 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên năm học 2013 - 2014 25/01/2014 Phòng Công tác Sinh viên
409 4 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên năm học 2014 - 2015 Phòng Công tác Sinh viên
410 H6.6.9.4 Hình ảnh hệ thống tư vấn trực tuyến ghi nhận các ý kiến của sinh viên Phòng Công tác Sinh viên
411 H7.7.1.1 Chiến lược về NCKH và CGCN (trích Chiến lược phát triển trường ĐHNL TPHCM giai đoạn năm 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020) Tháng 12/2011 Trường ĐHNL TPHCM
412 H7.7.1.2 Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN 5 năm 2006 - 2010 và xây dựng kế hoạch KHCN 5 năm 2011 - 2015 của trường ĐHNL TPHCM Tháng 6/2010 Trường ĐHNL TPHCM
413 H7.7.1.3 Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2011 - 2016 16/02/2017 Trường ĐHNL TPHCM
414 H7.7.1.4 1 Công văn 3198/BGDĐT-KHCNMT về việc giao nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2012 28/05/2012 Bộ GD&ĐT
415 2 Quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách NN năm 2013 19/02/2013 Bộ GD&ĐT
416 3 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách NN năm 2014 14/03/2014 Bộ GD&ĐT
417 4 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách NN năm 2015 31/03/2015 Bộ GD&ĐT
418 5 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách NN năm 2016 05/02/2016 Bộ GD&ĐT
419 6 Danh mục đề tài NCKH trọng điểm cấp nhà nước Phòng Quản lý NCKH
420 H7.7.1.5 Quy trình thủ tục giải quyết công việc tại phòng QLNCKH (Trích Quyết định ban hành quy trình, thủ tục giải quyết công việc tại các phòng chức năng thuộc trường ĐHNL TPHCM) 07/04/2016 Phòng Hành chính
421 H7.7.1.6 1 Quyết định số 2305/ĐHNL-HĐKHĐT về việc thành lập HĐ KH&ĐT Trường ĐHNL TPHCM TP. HCM nhiệm kỳ 2012-2017 19/10/2012 Hội đồng Khoa học đào tạo
422 2 Quyết định số 424/QĐ-ĐHNL-TCCB về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Ban thường trực và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHNL TPHCM nhiệm kỳ 2012-2017 13/03/2014 Phòng Tổ chức Cán bộ
423 H7.7.1.7 Biên bản họp thống nhất quy chế hoạt động NCKH của giảng viên 2016 13/04/2016 Phòng Quản lý NCKH
424 H7.7.1.8 Biên bản họp bàn quy chế khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học 2015 23/12/2015 Phòng Quản lý NCKH
425 H7.7.1.9 So sánh kết quả giai đoạn 2012-2016 với kết quả giai đoạn 2007-2011 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
426 H7.7.1.10 Bảng số lượng đề tài NCKH các cấp và kinh phí thực hiện 2012-2016 03/10/2017 Phòng Quản lý NCKH
427 H7.7.1.11 Bảng thống kê các giải thưởng về NCKH&CGCN giai đoạn 2012-2016 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
428 H7.7.1.12 Thống kế giải thưởng NCKH&CGCN của giảng viên giai đoạn 2012-2016 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
429 H7.7.1.13 Thống kê giải thưởng NCKH của sinh viên giai đoạn 2012-2016 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
430 H7.7.1.14 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 27/05/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ
431 H7.7.2.1 1 Bảng thống kê đề tài NCKH các cấp giai đoạn 2012-2016 10/10/2017 Phòng Quản lý NCKH
432 2 Bảng thống kê đề tài NCKH các cấp giai đoạn 2012-2016 (có kinh phí) 03/10/2017 Phòng Quản lý NCKH
433 3 Bảng thống kê đề tài NCKH các cấp giai đoạn 2012-2016 (phân theo khoa/bộ môn) 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
434 H7.7.2.2 1 Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở (giảng viên) giai đoạn 2012-2016 phân theo khoa/bộ môn 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
435 2 Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở (sinh viên) giai đoạn 2012-2016 phân theo khoa/bộ môn 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
436 3 Danh mục đề tài NCKH cấp Bộ giai đoạn 2012-2016 phân theo khoa/bộ môn 12/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
437 4 Danh mục đề tài NCKH cấp nhà nước giai đoạn 2012-2016 phân theo khoa/bộ môn 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
438 5 Danh mục đề tài Nafosted giai đoạn 2012-2016 phân theo khoa/bộ môn 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
439 6 Danh mục đề tài cấp tỉnh/thành phố giai đoạn 2012-2016 phân theo khoa/bộ môn 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
440 H7.7.2.3 Thông báo nhắc nhở giảng viên - nghiên cứu sinh thực hiện đề tài đúng tiến độ 2012-2016 Phòng Quản lý NCKH
441 H7.7.2.4 Danh mục các đề tài, dự án cấp Bộ đã có giải trình xin gia hạn 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
442 H7.7.3.1 1 Thông báo xét thưởng bổ sung cho quý thầy/cô có bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài từ năm 2008 đến nay, ngày 17/06/2015 17/06/2015 Phòng Quản lý NCKH
443 2 Danh sách bồi dưỡng bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài từ năm 2011-2015 Phòng Quản lý NCKH
444 H7.7.3.2 1 Bảng thống kê số lượng đề tài các cấp (Không tính đề tài cơ sở sinh viên)/Tổng bài báo (không tính bài đăng trên kỷ yếu hội nghị) phù hợp với định hướng nghiên cứu của đơn vị Giai đoạn 2012-2016 10/10/2017 Phòng Quản lý NCKH
445 2 Bảng thống kê tổng số lượng bài báo năm 2012-2016 (Không tính bài đăng trên kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo) Phòng Quản lý NCKH
446 3 Bảng thống kê tổng số lượng bài báo kỷ yếu năm 2012-2016 08/08/2017 Phòng Quản lý NCKH
447 H7.7.3.3 1 Bảng thống kê số lượng bài báo NCKH (2012-2016) 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
448 2 Bảng thống kê số lượng bài báo năm 2012-2016 (phân theo khoa/bộ môn) 08/08/2017 Phòng Quản lý NCKH
449 H7.7.3.4 Thống kê số lượng bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài giai đoạn 2012-2016 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
450 H7.7.3.5 1 Thống kê số lượng bài báo tạp chí KHKT NLN năm 2011 - 2016 (phân theo khoa/bộ môn) 08/08/2017 Phòng Quản lý NCKH
451 2 Thống kê số lượng bài báo tạp chí ngoài trường năm 2012-2016 08/08/2017 Phòng Quản lý NCKH
452 H7.7.3.6 1 Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp từ năm 2012 đến 2016 Phòng Quản lý NCKH
453 2 Thống kê số lượng xuất bản Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp, kỷ yếu hội nghị, hội thảo 01/06/2017 Phòng Quản lý NCKH
454 H7.7.3.7 Biên bản họp về thể lệ và hướng dẫn viết bài gửi đăng tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp 23/12/2015 Phòng Quản lý NCKH
455 H7.7.3.8 Định hướng tập trung vào các hướng nghiên cứu có thế mạnh truyền thống và các ngành mũi nhọn (trích Chiến lược phát triển trường ĐHNL TPHCM giai đoạn năm 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, Trang 67-77) Trường ĐHNL TPHCM
456 H7.7.4.1 1 Bảng thống kê tổng số đề tài NCKH các cấp (không tính đề tài cơ sở sinh viên) giai đoạn 2012-2016 tương ứng với số đề tài chuyển giao công nghệ 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
457 2 Bảng thống kê các đề tài nghiên cứu có sự phối hợp giữa trường với doanh nghiệp/địa phương (2012-2016) 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
458 H7.7.4.2 Thống kê ký kết hợp tác từ năm 2012 - 2016 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
459 H7.7.4.3 Danh mục các minh chứng kết quả SP các NV KH&CN đã được nghiệm thu (trích Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2011 - 2016: Phụ lục 3) 27/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
460 H7.7.4.4 1 Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ: Đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu trường ĐHNL TPHCM 31/10/2016 Cục sở hữu trí tuệ
461 2 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 243599: Linh Chi Việt 15/04/2015 Cục sở hữu trí tuệ
462 3 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Hệ thống cấp nhiệt cho thiết bị sấy 17/10/2005 Cục sở hữu trí tuệ
463 4 Thông báo về việc chấp nhận đơn hợp lệ: Đăng ký Sáng chế: Cơ cấu nghiền đa cấp trong thiết bị nghiền trục đứng, phương pháp nghiền vật liệu bằng thiết bị nghiền trục đứng có cơ cấu nghiền đa cấp này. 07/02/2014 Công ty CP sở hữu công nghiệp INVESTIP
464 5 Quyết định về việc công nhận sản xuất thử giống cây trồng nông nghiệp mới (85/QĐ-BNN-TT) 13/01/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT
465 H7.7.4.5 20 công trình nổi bật tiêu biểu trong NC & chuyển giao KQNC 27/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
466 H7.7.4.6 Bảng thống kê các loại sản phẩm từ kết quả NCKH 27/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
467 H7.7.4.7 Bảng thống kê văn bằng sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
468 H7.7.4.8 1 Quyết định 3200/QĐ-ĐHNL-QLKH của hiệu trưởng ngày 21/10/2016 về việc thành lập đoàn cán bộ tham dự Techmart chuyên ngành CNNT, chế biến thực phẩm an toàn 2016 tại TT Thông tin KHCN 21/10/2016 Phòng Quản lý NCKH
469 2 Bảng thống kê tham gia các hội chợ, triển lãm, techmart giới thiệu các công trình kết quả NCKH và CGCN cho các địa phương, nhà sản xuất trong cả nước 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
470 H7.7.4.9 Bảng thống kê các sáng kiến, cải tiến trong công tác quản lý 01/06/2017 Phòng Quản lý NCKH
471 H7.7.4.10 Giấy đề nghị khen thưởng Phòng Quản lý NCKH
472 H7.7.4.11 1 Quyết định khen thưởng cho các cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí quốc tế (ISI) có chỉ số ảnh hưởng 16/06/2015 Phòng Quản lý NCKH
473 2 Quyết định khen thưởng cho các cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí quốc tế (ISI) có chỉ số ảnh hưởng 17/10/2016 Phòng Quản lý NCKH
474 H7.7.5.1 Bảng thống kê các nguồn thu và tỷ lệ nguồn thu trong giai đoạn 2012 - 2016 31/05/2017 Phòng Kế hoạch tài chính
475 H7.7.5.2 1 Bảng thống kê cơ cấu chi cho các mảng hoạt động khác nhau (đào tạo, NCKH, HTQT,…) 31/05/2017 Phòng Kế hoạch tài chính
476 2 Bảng thống kê nhu cầu kinh phí cho hoạt động đào tạo và NCKH-CGCN và đầu tư CSVC (2012-2016) 31/05/2017 Phòng Kế hoạch tài chính
477 H7.7.5.3 Quy định tỷ lệ thu các hoạt động NCKH và CGCN (Trích Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016) 10/05/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
478 H7.7.6.1 Thống kê ký kết hợp tác từ năm 2012 - 2016 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
479 H7.7.6.2 Thống kê số lượng cán bộ được bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn theo các ký kết hợp tác năm 2012 - 2016 Phòng Quản lý NCKH
480 H7.7.6.3 Bảng thống kê các tài liệu học tập được phát triển từ đề tài nghiên cứu khoa học của trường 28/08/2017 Phòng Quản lý NCKH
481 H7.7.6.4 Bảng thống kê kèm danh mục các đề tài tốt nghiệp ThS, TS gắn với đề tài NCKH trong 5 năm gần đây. 28/08/2017 Phòng Quản lý NCKH
482 H7.7.6.5 Thống kê kèm danh mục các đề tài nghiên cứu có sự phối hợp giữa trường với doanh ngiệp 08/09/2017 Phòng Quản lý NCKH
483 H7.7.7.1 Bảng thống kê các văn bản quy định về hoạt động NCKH&CGCN của trường 01/06/2017 Phòng Quản lý NCKH
484 H7.7.7.2 Quyết định 98/QĐ-ĐHNL của Hiệu trưởng ngày 28/01/2010 về việc ban hành quy định về quản lý sở hữu trí tuệ của trường ĐHNL TPHCM 28/01/2010 Phòng Quản lý NCKH
485 H7.7.7.3 1 Quyết định 26421/QĐ-SHTT của cục sở hữu trí tuệ ban hành ngày 10/08/2011 về việc chấp nhận đơn hợp lệ 10/08/2017 Cục sở hữu trí tuệ
486 2 Quyết định 70313/QĐ-SHTT của cục sở hữu trí tuệ ban hành ngày 31/10/2016 về việc chấp nhận đơn hợp lệ 31/10/2016 Cục sở hữu trí tuệ
487 H7.7.7.4 Bài giảng tập huấn: Quản trị tài sản trí tuệ trong trường ĐH TT Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN
488 H8.8.1.1 1 Ban hành quy chế về hoạt động Phòng Hợp tác quốc tế Trường ĐHNL TPHCM 26/05/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
489 2 Bản mô tả công việc chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế Phòng Hợp tác quốc tế
490 H8.8.1.2 Quy trình công việc phòng Hợp tác quốc tế 05/04/2016 Phòng Hợp tác quốc tế
491 H8.8.1.3 Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ Phòng Hợp tác quốc tế cho các cán bộ của trường Tháng 5/2012 Phòng Hợp tác quốc tế
492 H8.8.1.4 1 Biểu mẫu liên quan hoạt động Phòng Hợp tác quốc tế Phòng Hợp tác quốc tế
493 2 Quy trình liên quan hoạt động Phòng Hợp tác quốc tế Phòng Hợp tác quốc tế
494 H8.8.1.5 1 Thống kê đoàn ra từ 2012 đến 2016 30/05/2017 Phòng Hợp tác quốc tế
495 2 Thống kê đoàn vào từ 2012 đến 2016 Phòng Hợp tác quốc tế
496 H8.8.1.6 Báo cáo đi công tác nước ngoài của cán bộ (2013-2016) Phòng Hợp tác quốc tế
497 H8.8.1.7 1 Thống kê MOU từ năm 2012 đến 2016 Phòng Hợp tác quốc tế
498 2 Các biên bản ghi nhớ với các trường ĐH nước ngoài Trường ĐHNL TPHCM
499 H8.8.1.8 Các đề án liên kết đào tạo giữa trường ĐHNL TPHCM và các trường ĐH khác Tháng 3/2011 Trường ĐHNL TPHCM
500 H8.8.1.9 1 Bảng thống kê các hội nghị, hội thảo theo năm (2012 - 2016) Phòng Hợp tác quốc tế
501 2 _Các tờ trình thực hiện các hội nghị hội thảo. _Các chương trình hội nghị hội thảo. Phòng Hợp tác quốc tế
502 H8.8.1.10 Báo cáo tổng kết năm học - Phòng họp tác Quốc tế (2011 - 2012 đến 2015 - 2016) Phòng Hợp tác quốc tế
503 H8.8.2.1 Các chương trình hợp tác giữa ĐHNL TPHCM với các đơn vị ngoài Phòng Hợp tác quốc tế
504 H8.8.2.2 Thống kê sinh viên đi học tập nước ngoài (2012 - 2016) Phòng Hợp tác quốc tế
505 H8.8.2.3 _Bảng liệt kê trang thiết bị được đầu tư thông qua dự án Quốc tế giai đoạn 2012 - 2016 _Danh sách trang thiết bị của dự án năm 2012 - 2013; 2013 - 2014 Phòng Hợp tác quốc tế
506 H8.8.3.1 Bảng thống kê các dự án Quốc tế hoạt động (2012 - 2016) Phòng Hợp tác quốc tế
507 H8.8.3.2 1 Bảng thống kê các công trình nghiên cứu được công bố theo năm (2012 - 2016) Phòng Hợp tác quốc tế
508 2 Các bài báo, tạp chí, kỷ yếu đăng tải các công trình nghiên cứu Phòng Hợp tác quốc tế
509 H8.8.3.3 Thống kê dự án hợp tác quốc tế có thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn 01/08/2017 Phòng Hợp tác quốc tế
510 H9.9.1.1 1 Danh sách đầu sách các ngành 24/04/2017 Thư viện
511 2 Thống kê tạp chí 01/08/2017 Thư viện
512 H9.9.1.2 Thống kê mức độ sử dụng thư viện trong 5 năm 07/09/2017 Thư viện
513 H9.9.1.3 1 Nội quy sử dụng thư viện Thư viện
514 2 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thư viên Trường ĐHNL TPHCM 21/05/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
515 H9.9.1.4 1 Thống kê số lượng sách đặt mua tại thư viện giai đoạn 2012-2016 30/08/2017 Thư viện
516 2 Thống kê số lượng sách đặt mua tại thư viện giai đoạn 2012-2016 (phân theo các khoa/bộ môn/phòng ban) 11/08/2017 Thư viện
517 3 Danh mục sách đề nghị đặt mua năm 2014 Thư viện
518 4 Danh mục sách đề nghị đặt mua năm 2015 Thư viện
519 5 Danh mục sách đề nghị đặt mua năm 2016 Thư viện
520 H9.9.1.5 _Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc về thư viện _Phân tích số liệu thống kê bảng hỏi đánh giá thư viên 02/04/2017 Thư viện
521 H9.9.1.6 Bảng thống kê số lượng người tham gia tập huấn và cấp thẻ thư viện mới (2012-2016) Thư viện
522 H9.9.1.7 Bảng thống kê và các hợp đồng liên kết cơ sở dữ liệu thư viện (2012-2016) 11/08/2017 Thư viện
523 H9.9.2.1 1 Tổng hợp diện tích phòng học, thư viện 31/05/2017 Phòng Quản trị vật tư
524 2 Tổng hợp diện tích phòng học 31/05/2017 Phòng Quản trị vật tư
525 H9.9.2.2 Thời khóa biểu, lịch thi học kỳ có thông tin các phòng học Phòng Quản trị vật tư
526 H9.9.2.3 Danh mục các phòng thí nghiệm, phòng thực hành 31/05/2017 Phòng Quản trị vật tư
527 H9.9.2.4 Bảng thống kê trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm (2012-2016) 31/05/2017 Phòng Quản trị vật tư
528 H9.9.2.5 Bản vẽ thiết kế viên công nghệ sinh học và môi trường - Nhà A1 Phòng Quản trị vật tư
529 H9.9.2.6 Bản vẽ thiết kế Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ môi trường - Nhà A2 Phòng Quản trị vật tư
530 H9.9.2.7 Tờ trình về việc lấn chiến đất đai trường ĐHNL TPHCM trên phần đất thuộc địa phận tỉnh Bình Dương 23/04/2014 Phòng Quản trị vật tư
531 H9.9.3.1 Theo dõi hao mòn tài sản cố định mua sắm năm (2013 - 2016) Phòng Quản trị vật tư
532 H9.9.3.2 Thống kê phòng học 31/05/2017 Phòng Quản trị vật tư
533 H9.9.3.3 1 Quyết định phê duyệt dự thầu gói thầu: PTN phôi động vật Phòng Quản trị vật tư
534 2 Quyết định phê duyệt dự thầu gói thầu: PTN công nghệ vi sinh Phòng Quản trị vật tư
535 3 Quyết định phê duyệt dự thầu gói thầu: chương trình tiên tiến khoa Công nghệ thực phẩm và Chăn nuôi - Thú y Phòng Quản trị vật tư
536 4 Quyết định phê duyệt dự thầu gói thầu: đầu tư trang thiết bị giảng dạy nhằm chuẩn bị cho việc đổi mới căn bản và toàn diện công tác đào tạo sau năm 2015 22/06/2015 Phòng Quản trị vật tư
537 H9.9.3.4 Kế hoạch định kỳ kiểm tra sửa chữa tập trung trang thiết bị Phòng Quản trị vật tư
538 H9.9.3.5 Biên bản giao nhận tài sản cố định - công cụ dụng cụng phòng học, giảng đường 01/08/2016 Phòng Quản trị vật tư
539 H9.9.3.6 Nội quy sử dụng phòng thí nghiệm Phòng Quản trị vật tư
540 H9.9.3.7 Hướng dẫn sử dụng máy thiết bị - khoa Công nghệ thực phẩm Phòng Quản trị vật tư
541 H9.9.3.8 Sổ theo dõi tần sử dụng trang thiết bị phòng thí nghiệp hóa sinh Phòng Quản trị vật tư
542 H9.9.3.9 Sổ theo dõi tần suất sử dụng phòng thí nghiệm hóa sinh Phòng Quản trị vật tư
543 H9.9.3.10 Số hotline phản ánh tình hình trang thiết bị phòng học
544 H9.9.3.11 Quy định về quy trình, thủ tục giải quyết công việc tại phòng QTVT - Trường ĐHNL TPHCM 05/04/2016 Phòng Quản trị vật tư
545 H9.9.3.12 1 Kết quả kiểm kê tài sản năm 2012 đến 2016 Phòng Quản trị vật tư
546 2 Kết quả kiểm kê tài sản năm 2015 Phòng Quản trị vật tư
547 3 Kết quả kiểm kê tài sản năm 2016 Phòng Quản trị vật tư
548 H9.9.4.1 Quyết định phê duyệt danh mục và dự toán đầu tư trang thiết bị giảng dạy nhằm chuẩn bị cho việc đổi mới căn bản và toàn diện công tác đào tạo sau năm 2015 của trường ĐHNL TPHCM 22/06/2015 Phòng Quản trị vật tư
549 H9.9.4.2 Thống kê phòng học đa phương tiện 28/04/2017 Phòng Quản trị vật tư
550 H9.9.4.3 Thống kê máy tính phục vụ giảng dạy 30/05/2017 Phòng Quản trị vật tư
551 H9.9.4.4 Thông tin xếp hạng trang web của ĐHNL TPHCM trên webometrics.info
552 H9.9.4.5 Hợp đồng thuê internet cáp quang Phòng Quản trị vật tư
553 H9.9.4.6 1 Bảng thống kê & danh sách email sinh viên được cấp các năm 2012 - 2016 20/05/2017 Phòng Công tác Sinh viên
554 2 Danh sách email cán bộ, viên chức 28/05/2017 Phòng Hành chính
555 H9.9.4.7 Thống kê máy tính theo đơn vị 30/05/2017 Phòng Quản trị vật tư
556 H9.9.4.8 Danh sách phần mềm có bản quyền 30/05/2017 Phòng Quản trị vật tư
557 H9.9.5.1 Bản vẽ thiết kế nhà học 3 tầng - Giảng đường Hướng Dương Phòng Quản trị vật tư
558 H9.9.5.2 Bản vẽ thiết kế nhà học 3 tầng - Giảng đường Tường Vy Phòng Quản trị vật tư
559 H9.9.5.3 Bản vẽ thiết kế nhà học 3 tầng - Giảng đường Rạng Đông Phòng Quản trị vật tư
560 H9.9.5.4 Bản vẽ thiết kế R100, R200 Phòng Quản trị vật tư
561 H9.9.5.5 Danh mục phòng học 31/05/2016 Phòng Quản trị vật tư
562 H9.9.5.6 Hình chụp sân khấu mở
563 H9.9.5.7 Tổng hợp diện tích ký túc xá 30/05/2016 Phòng Quản trị vật tư
564 H9.9.5.8 Bảng thống kê nhu cầu sử dụng KTX năm 2012 đến 2016 31/05/2017 TT DVSV & KTX
565 H9.9.5.9 Thông báo về việc đăng ký nội trú của các tân SV thuọc các Tỉnh đã xây KTX tại KTX ĐH Quốc Gia TPHCM 03/09/2014 Ký túc xá
566 H9.9.5.10 Hồ sơ sửa chữa KTX qua các năm Phòng Quản trị vật tư
567 H9.9.5.11 Bản vẽ thiết kế nhà thi đấu và luyện tập thể thao Phòng Quản trị vật tư
568 H9.9.5.12 Bảng thống kê danh mục các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. 30/05/2016 Phòng Quản trị vật tư
569 H9.9.5.13 Hợp đồng liên kết xây dựng khu thể thao liên hợp phục vụ đào tạo rèn luyện thể dục thể thao cho SV, CBVC trường ĐHNL TPHCM 01/08/2013 Phòng Quản trị vật tư
570 H9.9.5.14 Thống kê diện tích sân bãi phục vụ thể dục thể thao 30/05/2016 Phòng Quản trị vật tư
571 H9.9.6.1 Sơ đồ bố trí phòng làm việc Phòng Quản trị vật tư
572 H9.9.6.2 Thống kê phòng làm việc Phòng Quản trị vật tư
573 H9.9.6.3 Ảnh chụp phòng họp khoa kinh tế, khoa Nông học, khoa Quản lý đất đai Phòng Quản trị vật tư
574 H9.9.6.4 Sơ đồ bố trí phòng làm việc khoa Kinh tế Phòng Quản trị vật tư
575 H9.9.7.1 Bảng thống kê giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích tương ứng 04/11/2013 Phòng Quản trị vật tư
576 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
577 H9.9.7.2 Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng 30/05/2016 Phòng Quản trị vật tư
578 H9.9.8.1 Chiến lược về CSVC (trích Chiến lược phát triển trường ĐHNL TPHCM giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020) Tháng 12/2011 Trường ĐHNL TPHCM
579 H9.9.8.2 Hồ sơ quy hoạch năm 2011 02/06/2011 Phòng Quản trị vật tư
580 H9.9.8.3 Hợp đồng quy hoạch năm 2014 07/03/2014 Phòng Quản trị vật tư
581 H9.9.8.4 Tờ trình V/v xin Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 trường ĐHNL TPHCM 27/05/2015 Phòng Quản trị vật tư
582 H9.9.8.5 Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 trường ĐHNL TPHCM ( Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỉ lệ 1/2000) Phòng Quản trị vật tư
583 H9.9.8.6 Bản vẽ thiết kế giảng đường Cát Tường Năm 2010
584 H9.9.8.7 Thuyết minh hồ sơ cơ sở Nhà điều hành trường ĐHNL TPHCM
585 H9.9.9.1 Quyết định giao quyền quản lý đội bảo vệ 14/09/2011 Phòng Tổ chức Cán bộ
586 H9.9.9.2 Quyết định thành lập đội bảo vệ trường ĐHNL TPHCM 06/06/2014 Phòng Tổ chức Cán bộ
587 H9.9.9.3 Danh sách đội bảo vệ (2012; 2014 - 2017) Phòng Quản trị vật tư
588 H9.9.9.4 Nghị định quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp 09/01/2013 Chính phủ
589 H9.9.9.5 1 _Báo cáo đảm bảo về an ninh trật tự năm 2014 15/12/2014 Phòng Tổ chức Cán bộ
590 2 _Báo cáo đảm bảo về an ninh trật tự năm 2015 26/10/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
591 3 _Kế hoạch & báo cáo Công tác đảm bảo về an ninh trật tự năm 2016 14/11/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
592 H9.9.9.6 1 Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự năm 2016 trong nhà trường 22/12/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
593 2 Kế hoạch công tác đảm bảo về an ninh trật tự năm 2017 14/11/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
594 H9.9.9.7 QĐ628 V/v ban hành nội quy cơ quan 04/05/2010 Phòng Tổ chức Cán bộ
595 H9.9.9.8 QĐ2172 (2008) V/v thành lập đội PCCC 31/12/2008 Phòng Tổ chức Cán bộ
596 H9.9.9.9 Các quyết định thành lập đội Phòng cháy và chữa cháy trường ĐHNL TPHCM các năm Phòng Tổ chức Cán bộ
597 H9.9.9.10 Các Thông báo nghỉ lễ có nội dung PCCC các năm Phòng Tổ chức Cán bộ
598 H9.9.9.11 Bảng tiêu lệnh PCCC tại các khu GĐ, xưởng Phòng Quản trị vật tư
599 H9.9.9.12 1 Các tờ trình, thông báo về công tác PCCC trong trường ĐHNL TPHCM năm 2016 Phòng Quản trị vật tư
600 2 Tờ trình, quyết định, hợp đồng, thanh lý hợp đồng v/v trang bị bình chữa cháy và tiêu lệnh PCCC; Nạp bình chữa cháy trong các đơn vị. Phòng Quản trị vật tư
601 3 Tờ trình, quyết định, hợp đồng, thanh lý hợp đồng v/v trang bị vòi chữa cháy và lăng phun chữa cháy Phòng Quản trị vật tư
602 H9.9.9.13 1 Các kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC của trường ĐHNL TPHCM Năm 2014 Phòng Quản trị vật tư
603 2 Quyết định V/v cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC và CC 28/01/2015 Phòng Quản trị vật tư
604 H9.9.9.14 Thỏa thuận V/v kiểm tra xử lý lòng lề đường và xây dựng năm 2016 giữa trường ĐHNL TPHCM và UBND P Linh Trung 31/12/2015 Phòng Quản trị vật tư
605 H9.9.9.15 1 QĐ về việc điều chỉnh danh sách thành viên Ban Kỹ thuật an toàn - Bảo hộ lao động trường ĐHNL TPHCM 24/03/2011 Phòng Tổ chức Cán bộ
606 2 QĐ về việc thành lập Ban Kỹ thuật an toàn - Bảo hộ lao động trường ĐHNL TPHCM 21/11/2012 Phòng Tổ chức Cán bộ
607 H9.9.9.16 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 10/09/2012 Bộ tư lệnh
608 H10.10.1.1 Chiến lược phát triển tài chính (trích Chiến lược phát triển trường ĐHNL TPHCM giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020) Trường ĐHNL TPHCM
609 H10.10.1.2 1 Nguồn thu từ CTĐT Chăn nuôi Thú y Trường ĐHNL TPHCM
610 2 Nguồn thu từ CTĐT Chăn nuôi Thú y và Công nghệ Thực phẩm Trường ĐHNL TPHCM
611 H10.10.1.3 Hợp tác liên kết đào tạo không chính quy Phòng Kế hoạch tài chính
612 Hợp tác liên kết đào tạo sau ĐH Phòng Kế hoạch tài chính
613 H10.10.1.4 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 14/05/2010 Chính phủ
614 H10.10.1.5 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 02/10/2015 Chính phủ
615 H10.10.1.6 Thông báo thu học phí (2011 - 2012 đến 2016 - 2017) Phòng Kế hoạch tài chính
616 H10.10.1.7 1 Thông báo các khoản thi đối với tân sinh viên (2012 - 2016) Phòng Kế hoạch tài chính
617 2 Quy định học phí sau ĐH (2011 - 2012 đến 2016 - 2017) Phòng Kế hoạch tài chính
618 3 Thông báo Lệ phí ôn tập tuyển sinh cao học (2012 - 2016) Phòng Kế hoạch tài chính
619 H10.10.1.8 1 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013 03/12/2013 Phòng Tổ chức Cán bộ
620 2 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015 08/07/2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
621 3 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 10/05/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ
622 H10.10.1.9 Báo cáo kiểm toán 04/12/2014 Phòng Kế hoạch tài chính
623 H10.10.1.10 1 Biên bản thẩm tra số liệu quyết toán ngân sách năm 2012 06/06/2012 Vụ kế hoạch tài chính - Bộ GD&ĐT
624 2 Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2013 26/12/2014 Vụ kế hoạch tài chính - Bộ GD&ĐT
625 3 Biên bản kiểm tra số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 30/05/2015 Vụ kế hoạch tài chính - Bộ GD&ĐT
626 H10.10.1.11 1 Quyết định giao dự toán NSNN năm 2012 01/03/2012 Bộ GD&ĐT
627 2 Quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách NN năm 2013 11/03/2013 Bộ GD&ĐT
628 3 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách NN năm 2014 23/01/2014 Bộ GD&ĐT
629 4 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách NN năm 2015 31/03/2015 Bộ GD&ĐT
630 5 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách NN năm 2016 05/02/2016 Bộ GD&ĐT
631 H10.10.1.12 Bảng so sánh nguồn thu, nguồn chi kinh phí sự nghiệp 2012 - 2016 (Kinh phí quyết toán) Phòng Kế hoạch tài chính
632 H10.10.1.13 Báo cáo công khai tài chính từ năm 2012-2013 đến 2016-2017 31/05/2017 Phòng Kế hoạch tài chính
633 H10.10.2.1 Kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2012 đến 2016 Phòng Kế hoạch tài chính
634 H10.10.2.2 Báo cáo quyết toán từ năm 2012 đến 2016 Phòng Kế hoạch tài chính
635 H10.10.2.3 1 Hợp đồng chuyển giao phần mềm kế toán Misa 17/07/2007 Phòng Kế hoạch tài chính
636 2 Hợp đồng cung ứng phần mềm Edusoft.net và phần cứng (server) 18/11/2014 Phòng Kế hoạch tài chính
637 H10.10.2.4 Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa Phòng Kế hoạch tài chính
638 H10.10.2.5 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ các năm 2011; 2013; 2015 Phòng Tổ chức Cán bộ
639 H10.10.2.6 Quy trình thủ tục giải quyết công việc tại phòng Kế hoạch tài chính (Trích Quyết định ban hành quy trình, thủ tục giải quyết công việc tại các phòng chức năng thuộc trường ĐHNL TPHCM) 05/04/2016 Phòng Hành chính
640 H10.10.2.7 1 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 _Trung tâm Ngoại ngữ _TT Công nghệ và QLMT-TN _TT NC&CDKHCN _TT NC&CDCNĐC _TT NC CB Lâm sản Giấy và Bột giấy _Viện NC CN SH và MT _Phân hiệu Gia Lai Phòng Kế hoạch tài chính
641 2 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 _Trung tâm Ngoại ngữ _TT Công nghệ và QLMT-TN _TT NC&CDKHCN _TT NC&CDCNĐC _TT NC CB Lâm sản Giấy và Bột giấy _Viện NC CN SH và MT _Phân hiệu Gia Lai Phòng Kế hoạch tài chính
642 3 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 _Trung tâm Ngoại ngữ _TT Công nghệ và QLMT-TN _TT NC&CDKHCN _TT NC&CDCNĐC _TT NC CB Lâm sản Giấy và Bột giấy _Viện NC CN SH và MT _Phân hiệu Gia Lai Phòng Kế hoạch tài chính
643 4 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 _Trung tâm Ngoại ngữ _TT Công nghệ và QLMT-TN _TT NC&CDKHCN _TT NC&CDCNĐC _TT NC CB Lâm sản Giấy và Bột giấy _Viện NC CN SH và MT _Phân hiệu Gia Lai Phòng Kế hoạch tài chính
644 5 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 _Trung tâm Ngoại ngữ _TT Công nghệ và QLMT-TN _TT NC&CDKHCN _TT NC&CDCNĐC _TT NC CB Lâm sản Giấy và Bột giấy _Viện NC CN SH và MT _Phân hiệu Gia Lai Phòng Kế hoạch tài chính
645 H10.10.3.1 Kế hoạch thu chi kinh phí đào tạo Phòng Kế hoạch tài chính
646 H10.10.3.2 Dự trù kinh phí hoạt động doàn thể từ năm 2012 - 2016 Phòng Kế hoạch tài chính
647 H10.10.3.3 Tỷ lệ phân bổ kinh phí chi tiết so với tổng kinh phí của từng hạng mục (2012-2016) 31/05/2017 Phòng Kế hoạch tài chính