Lấy người học làm trung tâm

Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của người học

Năm 2007

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng.

Năm 2009

Theo quyết định số 2339/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 11/11/2009, Hiệu trưởng quyết định hợp nhất Ban ISO và Trung tâm, nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, với phương hướng chủ đạo “lấy người học làm trung tâm”.

Năm 2017

Sau hơn 10 năm hoạt động và phát triển, căn cứ vào tình hình triển khai các hoạt động về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong giai đoạn tiếp theo. Ban Giám đốc trung tâm đã trình Ban Giám hiệu phê duyệt thay đổi về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ, nhằm giúp cho công tác Đảm bảo chất lượng trong nhà trường được phổ biến sâu rộng và chặt chẽ hơn trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Căn cứ vào quyết định số 3413/QĐ-ĐHNL-TCCB Về việc thay đổi tên gọi của đơn vị trực thuộc do GS. TS. Nguyễn Hay ký vào ngày 10/10/2017. Phòng Quản lý chất lượng được chính thức đi vào hoạt động với nhiệm vụ định hướng chiến lược, giải pháp đảm bảo chất lượng tại trường theo định hướng hội nhập khu vực và quốc tế.