Kết quả phúc khảo điểm thi các môn thuộc BM. Lý luận chính trị học kỳ I, năm học 2020 – 2021
Kết quả phúc khảo điểm thi các môn thuộc BM. Lý luận chính trị học kỳ I, năm học 2020 – 2021

Đợt 1

Kết quả phúc khảo học kỳ I, năm học 2019 - 2020

Đợt 2 (bổ sung)

Kết quả phúc khảo học kỳ I, năm học 2019 - 2020