Danh mục môn thi trực tiếp học kỳ 2, năm học 2020-2021 (01/03/2022 – 06/03/2022)
Danh mục môn thi trực tiếp học kỳ 2, năm học 2020-2021 (01/03/2022 – 06/03/2022)

Phòng Quản lý chất lượng công bố Danh mục môn thi trực tiếp học kỳ 2, năm học 2020-2021 (01/03/2022 – 06/03/2022). Sinh viên xem trực tuyến tại bảng đính kèm dưới đây hoặc truy cập đường dẫn.

Để tìm kiếm nhanh, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm (tổ hợp phím Ctrl + F), sau đó gõ tên môn thi/mã môn thi để tìm kiếm.