Giới thiệu về các khoá đào tạo AUN-QA
Giới thiệu về các khoá đào tạo AUN-QA

Để cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng (ĐBCL) tốt nhất, AUN-QA cung cấp bốn khóa đào tạo như sau:

Khoá đào tạo đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo (Tier 1)

Khoá đào tạo kéo dài 4 ngày nhằm giới thiệu Quy trình đánh giá AUN-QA và đưa ra các hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá cho chương trình đào tạo (CTĐT). Khoá học này dành cho những người phụ trách công tác ĐBCL tại các trường đại học trong khu vực ASEAN và các chuyên gia ĐBCL có quan tâm đến bộ tiêu chuẩn và có nhu cầu đánh giá ngoài cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Hội thảo đào tạo dành cho chuyên gia đánh giá cấp CTĐT (Tier 2)

Hội thảo này nhằm phát triển nghiệp vụ chuyên môn cho những người đã hoàn thành khoá đào tạo Tier 1. Khoá đào tạo này giúp người tham gia có cơ hội làm nghiên cứu thực tế trên một báo cáo tự đánh giá (SAR) và tham gia quan sát đánh giá AUN-QA cấp CTĐT trực tiếp tại trường đại học. Tier 2 dành riêng cho các chuyên gia QA đã hoàn thành khoá đào tạo Tier 1 trước đây và muốn tìm hiểu thêm về Quy trình đánh giá AUN-QA cấp CTĐT trong thực tế.

Khoá đào tạo đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục (Tier 3)

Khoá học này phục vụ cho các cá nhân và tổ chức quan tâm đến đánh giá AUN-QA cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và Bộ tiêu chuẩn AUN-QA đánh giá CSGD. Khoá đào tạo phù hợp cho những người quan tâm đến Bộ tiêu chuẩn AUN-QA cấp CSGD và có kiến thức về Bộ tiêu chuẩn này (ở Tier 1), cũng như những người có nền tảng kiến thức về ĐBCL, công tác quản lý và có nhu cầu đánh giá AUN-QA cấp CSGD.

Lớp tập huấn xây dựng CTĐT dựa theo chuẩn đầu ra (OBE)

Tổ chức Education Quality International (EQI) do ông Johnson Ong Chee Bin thành lập với mục đích trao quyền cho các CSGD đại học và trường đại học nâng cao chất lượng giáo dục trong khu vực ASEAN và thế giới. Khoá đào tạo OBE dành cho những chuyên gia ĐBCL và giảng viên muốn triển khai OBE trong các chương trình học và trường đại học.

Nguồn: http://www.aunsec.org/pressroom_news67.php