Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học, Cao đẳng Sư phạm
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học, Cao đẳng Sư phạm

Nhằm tổng kết những kết quả đạt được, nhìn nhận những khó khăn, bất cập trong Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học, Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) ở nước ta giai đoạn 2011-2020 và đề xuất một số định hướng hoạt động trong thời gian tới, sáng ngày 26/11/2020, Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác Bảo đảm và KĐCLGD Đại học, CĐSP tại Trường Đại học Văn Lang. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các cơ sở giáo dục (CSGD). Đại diện Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và ThS. Võ Ngàn Thơ, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng cùng tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận ở 9 nội dung, cụ thể là:

Nội dung 1-7: Các vấn đề về triển khai thực hiện công tác bảo đảm và KĐCLGD

1.1. Việc xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của CSGD;

1.2. Công tác tự đánh giá CSGD, chương trình đào tạo (CTĐT);

1.3. Việc công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục;

1.4. Công tác đánh giá ngoài CSGD, CTĐT;

1.5. Việc thẩm định, công nhận CSGD, CTĐT;

1.6. Công tác cải tiến, nâng cao chất lượng sau đánh giá;

1.7. Việc nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo đảm và KĐCLGD.

Nội dung 8: Các kiến nghị, đề xuất về cơ chế chính sách.

Nội dung 9: Các vấn đề khác mà các đại biểu quan tâm.

Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự thảo phương hướng công tác Bảo đảm và KĐCLGD Đại học, CĐSP giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể:

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản về đảm bảo và KĐCLGD theo quy định của các Luật mới ban hành:
– Ban hành quy định mới về kiểm định viên (KĐV): yêu cầu cao hơn, đề cao phẩm chất, năng lực KĐV.
– Sửa quy trình KĐCL CSGD và CTĐT: thiết thực, gọn hơn, giảm chi phí mà vẫn bảo đảm các nguyên tắc.
– Xây dựng và triển khai Đề án phát triển hệ thống bảo đảm và KĐCLGD giai đoạn 2021 – 2030: bảo đảm thực tiễn, khả thi, tiếp cận xu hướng khu vực và quốc tế.

2. Kiện toàn, củng cố, tăng cường hệ thống KĐCL:
– Đẩy mạnh tin học hoá, xây dựng và triển khai phần mềm quản lý hệ thống CSDL quốc gia về KĐCLGD đại học.
– Kiện toàn, tăng cường năng lực cho hệ thống đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các quy định của Luật 34 (VQA, CEAs, các đơn vị chuyên trách ở các CSGD).
– Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cấp thẻ KĐV…

3. Đẩy mạnh hoạt động bảo đảm và kiểm định (ĐGN và công nhận các CSGD đạt tiêu chuẩn CLGD, nhất là đối với các CTĐT).
Mục tiêu đề án 69/QĐ-TTg, đến 2025:
– Trên 35% CTĐT được KĐ, trong đó 100% CTĐT GV ở tất cả các trình độ;
– Xếp hạng theo các bảng quốc tế có uy tín có ít nhất:
+ Châu Á: 02 trường top 100, 10 trường top 400;
+ Thế giới: 04 trường top 1.000 theo các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín
(Năm 2019 có 04 trường, năm 2020 còn 03 trường).

4. CSGD:
– Đẩy mạnh tự chủ, nâng cao trách nhiệm giải trình;
– Chú trọng công tác ĐBCL bên trong, từng bước xây dựng và phát triển văn hoá chất lượng; kiện toàn đơn vị chuyên trách và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách;
– Có lộ trình triển khai các hoạt động đánh giá phù hợp theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài, nhất là đối với các CTĐT…

5. Các tổ chức KĐCLGD: Bảo đảm các nguyên tắc.

6. Tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường truyền thông về bảo đảm và KĐCLGD.

Phòng QLCL tổng hợp