Cục Quản lý chất lượng giáo dục ban hành Công văn thay thế tài liệu đánh giá CSGD và CTĐT các trình độ GDĐH
Cục Quản lý chất lượng giáo dục ban hành Công văn thay thế tài liệu đánh giá CSGD và CTĐT các trình độ GDĐH

Để việc thực hiện đánh giá cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học hù hợp với thực tiễn và thống nhất giữa các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD (Xem file pdf hoặc file word), kèm theo Công văn này Bảng Hướng dẫn đánh giá theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Xem file pdf hoặc file word) và Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD (Xem file pdf hoặc file word), kèm theo Công văn này Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Xem file pdf hoặc file word).

Kính đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện dựa trên các văn bản đã thay đổi như trên. Trong quá trình triển khai, nếu có những vướng mắc hoặc đề xuất, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý chất lượng để nghiên cứu, xử lý kịp thời.