Đăng ký phúc khảo điểm thi học kỳ 2, năm học 2019 – 2020
Đăng ký phúc khảo điểm thi học kỳ 2, năm học 2019 – 2020

Phòng Quản lý chất lượng thông báo về việc đăng ký khảo điểm thi học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 05 đến 12/10/2020

2. Địa điểm: Phòng 207, Nhà Thiên lý.

3. Các môn phúc khảo:
– Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (200104);
– Tư tưởng Hồ Chí Minh (200107);
– Các nguyên lý Cơ bản của CN Mác-Lênin (200106) ;
– Chủ nghĩa xã hội khoa học (200103);
– Kinh tế chính trị Mác-Lênin (200102);
– Triết học Mác-Lênin (200101)
– Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (200105).

4. Mẫu đơn: Trên thanh menu, chọn VĂN BẢN > BIỂU MẪU > ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

*Lưu ý:
– Sinh viên vui lòng đến Phòng 207, Nhà Thiên lý để điền đơn theo yêu cầu.
– Khi nhận được phiếu đăng ký phúc khảo của sinh viên, Giảng viên chỉ chấm lại bài thi kết thúc học phần, không chấm lại điểm quá trình.
– Đối với các môn khác, sinh viên vui lòng liên hệ giáo vụ của khoa/bộ môn để làm đơn phúc khảo.