Hội thảo “Dạy học trực tuyến với phương pháp lớp học đảo ngược”
Hội thảo “Dạy học trực tuyến với phương pháp lớp học đảo ngược”
AUF

Bài thuyết trình xem tạibit.ly/3itkdOs

Bài báo cáo chính

Thảo luận, hỏi-đáp

Nguồn: Webinar E2: Webinaire « Enseigner à distance avec la classe inversée » | Hội thảo “Dạy học trực tuyến với phương pháp lớp học đảo ngược” (auf.org)