Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người học đối với dịch vụ công của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2020
Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người học đối với dịch vụ công của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2020

Ngày 18 tháng 02 năm 2020, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã ký ban hành Kế hoạch số 290/KH-ĐHNL-QLCL về việc tổ chức khảo sát đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020. Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu của người học; phục vụ yêu cầu công tác đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; cung cấp số liệu báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo hàng năm.

Tải văn bản