Thông báo về thời gian làm việc, học tập sau chống dịch Covid-19
Thông báo về thời gian làm việc, học tập sau chống dịch Covid-19

Căn cứ Chỉ thị 19/TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 1490/UBND-VX ngày 23/4/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo số 738/TB-ĐHNL-HC ngày 10/4/2020 của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM về việc dời lịch học để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra,

Nhà trường thông báo để toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (NCS) của Nhà trường về lịch làm việc và học tập trung như sau:
1. Giảng viên, cán bộ viên chức, người lao động trở lại làm việc bình thường từ ngày 04/5/2020.
2. Lịch học tập trung tại Trường học kỳ II, năm học 2019 – 2020 của học viên, NCS bắt đầu từ ngày 04/5/2020.
3. Lịch học tập trung tại Trường học kỳ II, năm học 2019 – 2020 của sinh viên bắt đầu từ ngày 11/5/2020.

Trạm y tế, Phòng QTVT, KTX cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh trước khi toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên, học viên, NCS trở lại Trường học tập.

Giảng viên, cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, NCS của Nhà trường cần tiếp tục tuân thủ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và của địa phương nơi cư trú về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra.

Yêu cầu lãnh đạo đơn vị, giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên, học viên, NCS của Nhà trường thực hiện nghiêm túc Thông báo này.