Thông báo đăng ký hoãn thi, vắng thi, lỗi kỹ thuật học kì 2, năm học 2020-2021 (đợt 2)
Thông báo đăng ký hoãn thi, vắng thi, lỗi kỹ thuật học kì 2, năm học 2020-2021 (đợt 2)

1. Về việc hoãn thi:

  • Đối tượng: Sinh viên hoãn thi trong kỳ thi học kì 2, năm học 2020-2021 (đợt 2) do không đảm bảo việc tham dự kỳ thi.
  • Quy trình và thẩm quyền giải quyết:

Bước 1: Sinh viên đăng ký hoãn thi và kèm theo các minh chứng tại biểu mẫu https://tinyurl.com/hoanthi2021.

Mẫu đơn đăng ký hoãn thi

Bước 2: Phòng QLCL tiếp nhận đăng ký và các minh chứng, trình Ban Giám hiệu xem xét, quyết định.

Bước 3: Phòng QLCL trả kết quả cho sinh viên theo quy định.

  • Thời gian giải quyết: Sinh viên gửi yêu cầu hoãn thi trước kỳ thi 01 tuần. P. QLCL lập danh sách và chuyển thi theo quy định hoãn thi.

2. Vắng thi:

  • Vắng thi không có lý do: Sinh viên phải đăng ký học lại;
  • Vắng thi có lý do theo quy định: Bổ sung hồ sơ sau ca thi.

3. Lỗi kỹ thuật: CBCT lập biên bản xử lý lỗi kỹ thuật. Sau khi kỳ thi kết thúc Khoa tổng hợp danh sách gửi về P.QLCL để tổng hợp và trình Ban Giám Hiệu xem xét xử lý.

Phòng Quản lý chất lượng