Lịch thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 (dành cho sinh viên lỗi kỹ thuật, do Covid-19)
Lịch thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 (dành cho sinh viên lỗi kỹ thuật, do Covid-19)

Phòng Quản lý chất lượng thông báo lịch thi đến sinh viên hoãn thi trong học kỳ 2, năm học 2020-2021 (dành cho sinh viên lỗi kỹ thuật, do Covid-19).

Sinh viên lưu ý về thời gian để tham dự đúng thời gian, địa điểm theo lịch đã thông báo tại đây hoặc đính kèm bên dưới.