Trường Đại học Nông lâm TP.HCM công bố hội đồng trường
Trường Đại học Nông lâm TP.HCM công bố hội đồng trường

Sáng 1/9, trường Đại học Nông lâm TP.HCM đã công bố các thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nông lâm TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Bùi Ngọc Hùng. 20 thành viên khác trong Hội đồng trường gồm nhiều thành phần từ đại diện cơ quan chủ quản, đại diện giảng viên. Ngoài ra, nhiệm kỳ này có tới 8 thành viên trong Hội đồng trường là đại diện cán bộ viên chức ngoài trường, đến từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các nhà khoa học uy tín,…

Cơ quan chủ quản trao quyết định công nhận Hội đồng trường cho đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Được biết, theo Khoản 2, Điều 16, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học 2018, Hội đồng trường có nhiệm vụ quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

Đặc biệt, Hội đồng trường cũng có quyền quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học.

Theo danviet.vn